Z gạch đầu là gì

Z gạch đầu là gì
1. | z+ z ( có gạch trện đầu)| =1
Chỗ này mình giải là :
Cho z= a+bi ; z( có gạch trên đầu)= a-bi
Leftrightarrow | a+bi+a-bi| = 1
Leftrightarrow | 2a| = 1
==> có 2 nghiem : 2a = 1 ; 2a = -1 <=> a = 1/2 ; a = -1/2

2. | a+bi+2i -1 | =2
Cho z= a+bi
<=> | a+bi+2i-1 | = 2
<=> | a + ( b+2)i -1| =2
( tới đây bí )

3. z + z^2 là số thuần ảo
<=> z ( 1+z) =0 <=> z=0 ; z=-1 => z=i^2
==> z= i^2 là số thuần ảo

4. 2iz – 1 là số thực
<=> 2iz -1 = 0 <=> z= [TEX]frac{1}{2}[/TEX]i
==> ?

Giải tiep dum mình may chỗ ngắt quảng, rùi sua bài dùm minh lun

Video liên quan

admin