Xây dựng kế hoạch phối hợp

Xây dựng kế hoạch phối hợp

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỘI LHPN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 03-CTPH/TNHN-LHPN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021


CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Tổ chức các hoạt động trong công tác vận động nữ thanh niên

giai đoạn 2021 2025

Căn cứ kết quả triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 2020, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội và Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội thống nhất Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong công tác vận động nữ thanh niên giai đoạn 2021 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ và nữ thanh niên Thủ đô tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho nữ đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố; khích lệ nữ thanh niên tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội phụ nữ nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn Thành phố, từng bước xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN Việt Nam Thành phố và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh.

Tăng cường hỗ trợ nữ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm sóc sức khoẻ; nâng cao trình độ năng lực, vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên phát huy khả năng của mình, được tham gia đầy đủ và bình đẳng trên tất các các lĩnh vực hoạt động xã hội; lao động, học tập và cống hiến xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình phối hợp phải đảm bảo thực chất, đổi mới, hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
  2. Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho nữ thanh niên và phụ nữ Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thống yêu nước của dân tộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt là giới thiệu các tấm gương chiến đấu, hy sinh của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; các hoạt động về nguồn, thăm quan di tích lịch sử cách mạng, gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử.

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá Thăng Long Hà Nội; kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, của Đoàn Thanh niên, Hội LHPN; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và phụ nữ Thủ đô trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc như: Phong trào Ba sẵn sàng, Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang, Phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào Tôi yêu Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ như: Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động, Luật thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma tuý, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 2030 và các văn bản pháp luật khác.

Tiếp tục tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên và nữ thanh niên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vềHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời tuyên dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời Bác; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống phụ nữ Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; Tuyên truyền vận động nữ thanh niên thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Thành uỷ; các phong trào hành động cách mạng, chương trình, cuộc vận động của Thành đoàn, Hội LHPN Thành phố hướng tới xây dựng người phụ nữ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới 06 tiêu chí bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo.

  1. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Thủ đô

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc, thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và của đất nước. Động viên hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị trật tư an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động hội viên, nữ thanh niên thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và các phong trào thi đua: Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp, Phòng, chống ma túy từ gia đình, phong trào Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng; gắn với các phong tràoThanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu Hà Nội.

Vận động cán bộ, hội viên, nữ thanh niên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố; bài trừ mê tín dị đoan thông qua hình thức đa dạng như: hội nghị tập huấn chuyên đề, diễn đàn, giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu.

Phối hợp thực hiện giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, tuyên truyền pháp luật, phát triển văn hóa, phát hiện, bồi dưỡng đãi ngộ tài năng trẻ; ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công chức trẻ và tăng cường thông tin đối với thanh niên dân tộc, khu vực miền núi; Chương trình Thanh niên với phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các hoạt động thanh niên đưa hàng Việt về nông thôn; hỗ trợ nữ thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.

Phối hợp triển khai có hiệu quả và đẩy mạnh các mô hình, công trình phần việc thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và hội viên hội phụ các cấp trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, tiêu biểu là mô hình Gia đình tình nguyện Cộng đồng tình nguyện; tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình Đội tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (Đội tự quản 3+) góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, chú trọng đối tượng nữ thanh niên trong các trường THPT, đại học, cao đẳng; nữ thanh niên công nhân. Duy trì và phát triển các mô hình tuyên truyền phòng, chống ma tuý, các CLB B93. Hội phụ nữ đảm nhận giúp đỡ tiếp cận các đối tượng nữ thanh niên nghiện ma tuý, vận động cai nghiện và tích cực tham gia quản lý giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung phát hiện và có kế hoạch lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội để giải quyết các vấn đề sau cai nghiện; tạo việc làm và tổ chức dạy nghề cho phụ nữ mại dâm hoàn lương, nữ thanh niên sau thi hành án tái hoà nhập cộng đồng.

  1. Bồi dưỡng kiến thức về giới và nâng cao kiến thức gia đình, chăm lo, hỗ trợ cuộc sống của hội viên phụ nữ nghèo và nữ thanh niên

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nữ thanh niên về vai trò của gia đình với xã hội. Nâng cao nhận thức cho nữ thanh niên về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng tổ ấm gia đình.

Tuyên truyền phổ biến luật pháp chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên và nữ thanh niên trước khi kết hôn, đặc biệt quan tâm đối tượng trong các khu công nghiệp, chế xuất.

Phối hợp tham gia công tác hoà giải và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong thanh niên, các cặp vợ chồng trẻ nhằm ngăn chặn tình trạng ly hôn trong thanh niên đang càng gia tăng. Có các biện pháp tích cực hỗ trợ nữ thanh niên và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người. Cung cấp thông tin về dinh dưỡng, kiến thức nuôi dạy con, vệ sinh phòng bệnh, hướng dẫn xây dựng tủ thuốc gia đình

Phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình chống suy dinh dưỡng, kiến thức làm mẹ an toàn.

Phối hợp lồng ghép với hoạt động hỗ trợ nữ thanh niên với việc thực hiện Đề án 938 Tuyên truyền, giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới CLB sinh hoạt tại cộng đồng như: CLB dân số, CLB tiền hôn nhân, CLB bạn gái, CLB các bà mẹ trẻ, CLB phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, CLB xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, CLB nữ thanh niên thanh lịch văn minh, CLB tiền hôn nhân, CLB Thanh niên sống đẹp,duy trì và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng như: chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, phòng chống TNXH, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ thanh niên, đặc biệt là thanh niên các khu công nghiệp, chế xuất, thanh niên lao động nhập cư, thanh niên dân tộc, tôn giáo trong nghề nghiệp, việc làm, thăm hỏi, tặng quà. Đẩy mạnh mô hình Câu lạc bộ thanh niên lao động nhập cư (CLB KT3), Câu lạc bộ sinh viên trên địa bàn dân cư

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình nữ thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

  1. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ vững mạnh, thu hút tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội

Các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung củng cố, kiện toàn chi đoàn, chi hội phụ nữ, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình CLB sinh hoạt chuyên đề trong nữ thanh niên, tổ phụ nữ trẻ tại địa bàn dân cư, thực hiện phương châm ở đâu có Hội phụ nữ mạnh thì nơi đó có tổ chức Đoàn hoạt động mạnh.

Đa dạng hoá các mô hình, loại hình tập hợp, thu hút nữ thanh niên; Quan tâm phát triển mô hình hoạt động của nữ thanh niên trong khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố; tập hợp các đối tượng nữ thanh niên là trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ trong các khu công nghiệp, dân tộc, tôn giáo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Xây dựng các mô hình mới như CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB tiền hôn nhân, Giới và gia đình, nhân rộng các mô hình tốt cách làm hay, đảm bảo tính bền vững của các mô hình, loại hình hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo nữ thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp, trong đó đặc biệt chú trọng tới đối tượng nữ thanh niên. Hội phụ nữ các cấp phát hiện những nhân tố mới, ưu tiên bổ sung cho lực lượng cán bộ nòng cốt trong tổ chức Hội; giới thiệu cán bộ Đoàn thanh niên tham gia ban chấp hành hoặc ban thường vụ Hội phụ nữ cùng cấp.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn, Hội trong độ tuổi thanh niên, cơ chế sử dụng nhân tài nữ phù hợp với tình hình thực tế. Ưu tiên cho nữ thanh niên được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội một cách toàn diện.

Vận động hội viên, nữ thanh niên và nhân dân Thủ đô phát huy quyền làm chủ tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, nội quy của các cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Cấp Thành phố

Hằng năm, căn cứ trọng tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, mỗi bên chủ trì tổ chức được ít nhất một hoạt động phối hợp cấp Thành phố; trao đổi, thông tin báo cáo và xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Tổng kết chương trình phối hợp vào năm 2025, báo cáo Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp, cụ thể hoá chương trình hoạt động ở cơ sở; xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới, tuyên truyền rộng rãi các điển hình tiên tiến trên Báo phụ nữ Thủ đô, Báo tuổi trẻ Thủ đô, Website, Fanpage Thành đoàn Hà Nội và Website, Fanpage Hội LHPN Hà Nội.

Mỗi bên có trách nhiệm bảo đảm kinh phí triển khai các hoạt động phối hợp theo chương trình, kế hoạch đề ra và chủ động khai thác các chương trình, đề án quốc gia, quốc tế hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Giao Ban Tuyên giáo hai đoàn thể là đầu mối tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ Thành Hội xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 2015 đến các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Thành phố. Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, nếu có những vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao đổi để kịp thời giải quyết hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

  1. Cấp quận, huyện và cơ sở

Cụ thể hoá và thường xuyên bổ sung nội dung Chương trình hoạt động cho sát với thực tiễn của từng địa phương theo nhiệm vụ hàng năm. Đa dạng hóa hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng và tạo sức hấp dẫn thu hút hội viên, nữ thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Định kỳ tổ chức giao ban đánh giá và rút kinh nghiệm thông báo kết quả hoạt động giữa hai đoàn thể đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Quá trình thực hiện cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể bạn để thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã đề ra.

Trên đây là Chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động trong công tác vận động nữ thanh niên giai đoạn 2021 2025.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Kim Anh

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(đã ký)

Chu Hồng Minh

Nơi nhận:

Trung ương Đoàn (để b/cáo);

Trung ương Hội LHPN Việt Nam;

Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để b/cáo)

Ủy ban Nhân dân TPHN;

Ban DV, TG, TC, VP TUHN;

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHN;

BCH TĐHN BCH Hội LHPN TPHN;

Các cơ sở Đoàn Hội LHPN trực thuộc; (để t/hiện)

Các ban, đơn vị của TĐHN và Hội LHPN HN;

Website TĐHN Hội LHPN TPHN;

Lưu VT, TG (TĐHN + Hội LHPN TPHN).


PrintFriendly and PDFIn bài viết Quay lại

admin