Varchar2 là gì

Varchar2 là gì

Hiện tại, chúng là từ đồng nghĩa.

VARCHARđược dành riêng Oracleđể hỗ trợ phân biệt giữa NULLvà chuỗi rỗng trong tương lai, như ANSIquy định tiêu chuẩn.

VARCHAR2không phân biệt giữa một NULLchuỗi rỗng và sẽ không bao giờ.

Nếu bạn dựa vào chuỗi rỗng và NULLlà cùng một thứ, bạn nên sử dụng VARCHAR2.

Video liên quan

admin