Unit 1 lớp 9 a closer look 1

Unit 1 lớp 9 a closer look 1

Unit 1 – A closer look 1 – trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới. Lời giải bao gồm: đáp án, giải thích, dịch các bài tập.

Bài tập 1 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 8 1. Write the verbs in the box…

Xem chi tiết lời giải >

Bài tập 2 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 8 2a. Match the verbs in column…

Xem chi tiết lời giải >

Bài tập 3 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 8 3. What are some places of…

Xem chi tiết lời giải >

Bài tập 4 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 8 4. Complete the passage by…

Xem chi tiết lời giải >

Bài tập 5 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 9 5a. Listen to the speaker…

Xem chi tiết lời giải >

Bài tập 6 A closer look 1 sgk tiếng anh lớp 9 trang 9 6a. Underline the content…

Xem chi tiết lời giải >

admin