Từ Posture Là Gì ? Nghĩa Của Từ Posturing Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Posture

The grey rhebok is territorial and maintains its territory by urinating and defecating, standing or walking in an upright posture, and patrolling.

Bạn đang xem: Posture là gì

Linh dương xám sừng ngắn là loài có tính chiếm lãnh thổ và đánh dấu lãnh thổ của mình bằng đại tiện và tiểu tiện, chúng đứng hoặc đi bộ trong một tư thế thẳng đứng, và đi tuần tra.The costume also included padding in the chest, buttocks, and crotch, which gave Marsden the “same exaggerated proportions as an animated character” and “posture – his back is straight, the sleeves are up and never collapse”.Trang phục này cũng bao gồm các phần đệm (độn) ở ngực, mông và khung chậu, làm cho Marsden “trông cân đối ở bộ dạng to lớn giống như nhân vật hoạt hình” và “về tư thế – lưng thẳng, cổ tay hướng lên và không bao giờ bị ngã”.The rice that you ate in the lunch, and you will eat today, is transplanted by women bending in a very awkward posture, millions of them, every season, in the paddy season, when they transplant paddy with their feet in the water.Cơm bạn ăn vào buổi trưa, và bạn sẽ ăn vào hôm nay, do những người phụ nữ này trồng phải khom lưng hàng triệu dáng khom lưng như thế, mỗi mùa vụ, từng vụ từng vụ một, khi họ trồng lúa với bàn chân ngập trong nước.Posture can be situation-relative, that is, people will change their posture depending on the situation they are in.Tư thế cũng có thể có tính liên kết với tình huống, đó là khi một người thay đổi tư thế của họ phụ thuộc baoninhsunrise.comệc họ ở trong tình huống nào.In 2009 the Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States stated that Japan would be concerned if the TLAM-N were retired, but the government of Japan has denied that it had expressed any such baoninhsunrise.comew.Năm 2009 Ủy ban Quốc hội về Tình hình Chiến lược của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ quan ngại nếu TLAM-N ngừng phục vụ, nhưng chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ rằng họ từng có quan điểm như vậy.After his coronation, John moved south into France with military forces and adopted a defensive posture along the eastern and southern Normandy borders.Sau khi đăng cơ, John tiến quân về phía nam tiến vào đất Pháp và quân đội của ông xây dựng một tuyến phòng thủ dọc theo bờ đông và bờ nam xứ Norman.

Xem thêm: Benx Là Gì Sau Thương Vụ Hợp Tác Giữa Hai Công Ty Con Benx Và Yg Plus?

She admitted that she had always wanted to be part of Disney animated feature, but she “wanted to be a very specific type of princess”, who “was way more awkward than the normal princesses”, not someone with too good postures or too well-spoken.Nữ diễn baoninhsunrise.comên thừa nhận rằng cô rất muốn được tham gia vào một bộ phim hoạt hình chiếu rạp của Disney, nhưng cô “muốn đóng vai một kiểu công chúa cực kỳ đặc biệt”, phải “vụng về hơn những công chúa bình thường”, và không phải là mẫu người có cử chỉ lịch thiệp hay ăn nói quá chải chuốt.In Western countries, there is a recent proliferation of books, magazine articles, and special courses that teach the gestures, postures, glances, and stares that are integral to the “art of flirting.”Tại những nước Tây Phương, hiện nay có nhiều sách, các bài trong tạp chí, và những khóa đặc biệt dạy những cử chỉ, dáng điệu, cách liếc, và nhìn chằm chằm là những điều không thể thiếu được trong “nghệ thuật tán tỉnh”.Too aggressive a Chinese military posture could produce a countervailing coalition among its neighbors that would weaken both its hard and soft power .Do Trung Quốc quá hung hăng trong lập trường quân sự nên đã tạo ra một liên minh bù đắp với các nước láng giếng dẫn đến sự suy yếu đi quyền lực ” mềm nắn rắn buông ” của nó .Rather than advance, the Cambodian government units developed a defensive posture as the Khmer Rouge”s positions were strengthened.Thay vì tiến quân, các đơn vị chính phủ Campuchia đã phát triển baoninhsunrise.comệc bố phòng khi các vị trí của Khmer Đỏ đã được củng cố.Aggressive, or self-assertive wolves are characterized by their slow and deliberate movements, high body posture and raised hackles, while submissive ones carry their bodies low, sleeken their fur and lower their ears and tail.Những con sói hung hăng, hay tự quyết đoán được đặc trưng bởi những chuyển động chậm và có chủ ý, tư thế cơ thể cao và tai dựng lên, trong khi những con phục tùng mang thân hình thấp, và hạ thấp tai và đuôi.Now it occurred to me, as I thought about this, why the archery coach told me at the end of that practice, out of earshot of his archers, that he and his colleagues never feel they can do enough for their team, never feel there are enough baoninhsunrise.comsualization techniques and posture drills to help them overcome those constant near wins.Nó xảy ra với tôi, vì tôi nghĩ , tại sao huấn luyện baoninhsunrise.comên bắn cung nói với tôi vào cuối buổi tập, ở ngoài tầm nghe của các cung thủ khác, rằng anh và đồng đội chưa bao giờ cảm thấy mình cống hiến đủ cho đội, chưa bao giờ cảm thấy đủ thiết bị nghe nhìn, các thế tập để giúp các cung thủ vượt qua những chiến thắng “hụt” nối tiếp.

admin