Trong lĩnh vực văn hóa Pháp thực hiện chính sách nào để cai trị

Trong lĩnh vực văn hóa Pháp thực hiện chính sách nào để cai trị

-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách cai trị của thực dân Pháp không hề thay đổi :* Về chính trị :– Pháp tiến hành các chính sách :

  • Chuyên chế triệt để, mọi quyền hành trong nước thâu tóm trong tay bọn thực dân Pháp hoàn toàn..
  • Chính sách chia để trị chia Việt Nam thành 3 kì với 3 chế độ khác nhau nhằm chia rẽ dân tộc (đa số và thiểu số, giữa lương và giáo. Triệt để sử dụng bộ máy cường hào ở nông thôn. Pháp còn mở các cơ quan dân cử (Hội đồng quản hạt Nam Kì, Viện dân biểu) nhằm lôi kéo giới địa chủ và tư sản Việt Nam.* Về văn hoá giáo dục :Pháp thi hành chính sách :
  • Văn hoá nô dịch, nhằm gây tâm lí tự tin, vong bả, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội.
  • Trường học được mở rất hạn chế.
  • Sách báo xuất bản công khai nhằm tuyên truyền cho chính sách khai hoá của bọn thực dân.

Thẻ thuế thân của người Việt.

Tiền thời Pháp thuộc

Phố Hàng Đào năm 1926

Cầu Long Biên năm 1925

Video liên quan

admin