Tổ chức nhà nước là gì

Tổ chức nhà nước là gì

Tổ chức sự nghiệp nhà nước là Các tổ chức được thành lập và hoạt động để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc để thực hiện một số dịch vụ công (bao gồm các tổ chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, văn hoá – thông tin, thể dục – thể thao, lao động – xã hội và các tổ chức sự nghiệp khác)

admin