Tiếng anh 7 unit 1 communication

Tiếng anh 7 unit 1 communication

Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Extra vocabulary (Bổ sung từ vựng)

making pottery /meɪkɪŋ pɒtəri/ (v): nặn đồ gốm

unusual /ʌnju:ʒuəl/ (adj): khác thường

making models /meɪkɪŋ, mɒdəl/ (v): làm mô hình

carving wood (v): chạm khắc gỗ

take up sth (v): nhặt lên/bắt đầu cái gì đó

1. Match the activities with the picture.

(Nối hoạt động với hình ảnh.)

Gợi ý

A carving wood. (chạm khắc gỗ)

B making models. (làm mô hình)

C ice-skating. (trượt băng)

D dancing. (nhảy)

E making pottery. (nặn đồ gốm)

Unit 1 Lớp 7 Communication ảnh

2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

(Bạn nghĩ gì về các sở thích trong bài 1? Nhìn vào bảng dưới đây và đánh dấu vào đúng ô. Sau đó hoàn thành các câu dưới đây bằng cách viết một lý do cho sự lựa chọn của bạn.)

boring unusual interesting
making pottery
dancing
ice-skating
making models
carving wood

Kiến thức cần nhớ

Find sth/doing sth + Adj

Think (that) sth/doing sth is + Adj

Đưa ra quan điểm về thứ gì đó.

Hướng dẫn giải bài tập

 1. I find making pottery interesting because its a creative activity.

(Tôi thấy làm gốm thú vị vì nó là một hoạt động sáng tạo.)

 1. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

(Tôi nghĩ nhảy thú vị vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.)

 1. I find ice-skating unusual because its very difficult.

(Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào vì nó rất khó.)

 1. I think making models is boring because its difficult and takes much times.

(Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.)

 1. I find carving wood boring because it takes much time.

(Tôi thấy khắc gỗ thật chán vì nó tốn nhiều thời gian.)

3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partners answers to the class.

(Bây giờ, phỏng vấn một bạn cùng lớp về các sở thích trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu trả lời của bạn ấy trước lớp.)

Ví dụ 1:

You:What do you think about making pottery?

Quynh:I think it is fascinating and useful.

You:Why?

Quynh:Because it helps me make a pottery product and I can make my own potter.

You:Will you take up making pottery in the future?

Quynh:Maybe.

Dịch
You: Bạn nghĩ thế nào về việc làm gốm?

Quỳnh: Tôi nghĩ nó thật thú vị và bổ ích.

You: Vì sao?

Quỳnh: Bởi vì nó giúp tôi làm một sản phẩm gốm và tôi có thể tự làm sản phẩm của riêng mình.

You: Bạn sẽ bắt đầu làm nghề làm gốm trong tương lai chứ?

Quỳnh: Có lẽ.

Ví dụ 2:

You:How do you find dancing?

Mai:I find it interesting and colourful.

You:Why?

Mai:Because it helps me fall in line with everybody.

You:Will you take up dacing in the future?

Mai:Im not sure.

Dịch

Bạn: Bạn cảm thấy nhảy như thế nào?

Mai: Tôi cảm thấy nó thú vị và đầy màu sắc.

Bạn: Tại sao thế?

Mai: Bởi vì nó giúp tôi hòa nhập cùng mọi người.

Bạn: Bạn sẽ bắt đầu khiêu vũ trong tương lai chứ?

Mai: Tôi không chắc lắm.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 1 lớp 7:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài
 • Getting Started (phần 1-5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới)
 • Project (phần 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies

Video liên quan

admin