Thằng Cuội – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Thằng Cuội – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Thằng Cuội:

[Tone Thấp]

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Fa2 re2 do2 re2 fa, do2 la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

Do2 mi re fa do, fa re fa sol la fa

Lặng im ta nói Cuội nghe

Fa sol do2, do2 do2 re2 fa sol do2

Ở cung trăng mãi làm chi

Do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 do2 re2 fa2

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Fa2 re2 do2 re2 fa, do2 la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

Do2 mi re fa do, fa re fa sol la fa

[Tone Cao]

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Do3 la2 sol la2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2

Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

Sol2 si si la sol do2 la do2 re2 mi2 re2 do2

Lặng im ta nói Cuội nghe

Do2 re2 sol2 sol2 la2 sol2 do2 re2 sol

Ở cung trăng mãi làm chi

Sol2 la2 do3 do3 re3 do3 la2 sol2 do3

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Do3 la2 sol la2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

Sol2 si si la sol do2 la do2 re2 mi2 re2 do2

admin