Tách địa chỉ email, số điện thoại ngày tháng với FlashFill Excel 2013

Tách địa chỉ email, số điện thoại ngày tháng với FlashFill Excel 2013
▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách địa chỉ email, số điện thoại ngày tháng với FlashFill Excel 2013

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin