space cowgirl là gì – Nghĩa của từ space cowgirl

space cowgirl là gì – Nghĩa của từ space cowgirl

space cowgirl có nghĩa là

a Free-Spirited, Fearless Woman.Thường được ngưỡng mộ bởi tất cả xung quanh cô ấy.

ví dụ

lindseykhá một cowgirl không gian.

space cowgirl có nghĩa là

a female stoner.

ví dụ

Juliette hút thuốc cần sa mỗi ngày.Cô ấy là một cowgirl không gian như vậy.

admin