Số sánh môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo

Số sánh môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo

II. CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG.

VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG

ĐỐI VỚI

SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LOA

NGƯỜI

1. Chức năng của môi

trường

– Là không : gian sống của

con người.

– Là nguồn cung cấp tài

nguyên thiên nhiên.

– Là nơi chứa đựng các

chất phế thải do con

2. Vai trò của môi trường đối với sự

phát triển xã hội loài người.

QUAN ĐIỂM ĐÚNGvật

Quan điểm duy

ĐẮN đòa tự

:

Môi trường lí: nhiên có ảnh

hưởng lớn đến sự phát triển

Môi trường tự nhiên

của xã hội loài người nhưng

làvai trò tố quyết

nhân quyết đònh.

không có

đònh sự phát triển

Vai trò của xãđònh sự phát

quyết hội

QUAN người phương

triển của loài ĐIỂMlàSAI

thức sản xuất (tư liệu sản

LẦM

xuất, quan hệ sản xuất, tổ

III. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Khái niệm :

Tài nguyên thiên nhiên là

các thành phần của tự

nhiên (các vật thể và

các lực tự nhiên) mà ở

trình độ nhất đònh của

sự phát triển lực lượng

sản xuất chúng được sử

dụng hoặc có thể được

sử dụng làm phương tiện

Ví dụ như :

2. Phân loại :

Có nhiều cách phân loại tài nguyên như:

– Theo thuộc tính tự nhiên : tài nguyên

đất, tài

nguyên nước, tài nguyên khí

hậu, tài nguyên sinh vật, tài nguyên

khoáng sản (lại chia ra than, dầu khí,)

– Theo công cụ kinh tế: tài

nguyên nông nghiệp, tài nguyên

công nghiệp, tài nguyên du

lòch Theo khả năng có thể bò

hao kiệt trong quá trình sử

dụng của con người.

Theo khả năng có thể bò hao kiệt:

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

ài nguyên có thể bò hao kiêt nguyên không bò hao kiệt

Tài

Tài

Nguyên

không

khôi

phục

được

Tài

Nguyên

khôi

phục

được

Tài nguyên không khôi phục được

admin