Show interest in là gì

Show interest in là gì
1.

Several prospective investors expressed interest in the investment proposal _____ by Clint Richards at the Calsworth Venture Capital Forum.

Một vài nhà đầu tư tương lai thể hiện sự hứng thú với đề xuất đầu tư được trình bày bởi Clint Richards tại Diễn đàn vốn mạo hiểm Calsworth.

Bạn đã không chọn đáp án nào cho câu hỏi này

(A)
present

trình bày (động từ nguyên mẫu BARE INF)

(B)
presenting

(động từ dạng V_ing)

(C)
presented

(động từ dạng V_ed)

(D)
presentation

sự trình bày (danh từ)

Câu đầy đủ của câu trên sẽ là “… . in the investment proposal WHICH WAS PRESENTED by Clint… ” và cụm WHICH WAS PRESENTED sẽ được rút gọn thành PRESENTED.
Lưu ý: Trong câu trên đã có động từ chính là “expressed” rồi nên bất kì động từ nào điền vào chỗ trống cũng sẽ là một phần của một cấu trúc đặc biệt.
Trước chỗ trống có danh từ “the investment proposal”, và do chỉ có đáp án B hoặc C đúng ngữ pháp, ta dựa vào nghĩa câu mà loại đi B, chọn C “presented”.
Đề xuất đầu tư không thể tự nó trình bày được, phải được con người trình bày, nên ta rút gọn theo dạng bị động bằng V-ed/V3.

admin