Phiếu đánh giá tiêu chí tiêu chuẩn 5 trường mầm non theo Thông tư 19

Phiếu đánh giá tiêu chí tiêu chuẩn 5 trường mầm non theo Thông tư 19

Kế hoạch tự đánh giá theo Thông tư 19

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 1. Mục đích tự đánh giá
 2. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
 3. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
 4. Phạm vi tự đánh giá

Trường mầm non triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

 1. Hội đồng tự đánh giá
 2. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-MNHĐ ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Trường Mầm non Hoa Đào Hội đồng gồm có 09 thành viên

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Bà: Lê Thị Thu Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan Phó HT Phó Chủ tịch HĐ
3 Bà: Nguyễn Thị Thái Phó HT Thư ký HĐ
4 Bà: Hà Thị Thay Phó HT Uỷ viên HĐ
5 Bà: Lại Thị Minh Huệ Phó HT Uỷ viên HĐ
6 Bà: Nguyễn Thị Hoa TTCM Uỷ viên HĐ
7 Bà: Lê Thị Thu Hương TTCM Uỷ viên HĐ
8 Bà: Hà Thị Phướng Phó CTCĐCS Uỷ viên HĐ
9 Bà: Đoàn Thị Thanh Huyền Giáo viên Uỷ viên HĐ
 1. Nhóm thư ký và các nhóm công tác
 2. a) Nhóm thư ký
TT Họ và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hoa TTCM
2 Lê Thị Thu Hương TTCM
3 Hà Thị Phướng Phó CTCĐCS
 1. c) Các nhóm công tác
Tên nhóm Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1 Nguyễn Thị Hồng Loan Hiệu trưởng Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Hoa TTCM Thư ký
Lại Thị Minh Huệ Phó.HT Thành viên
Nhóm 2 Nguyễn Thị Hồng Loan Phó.HT Nhóm trưởng
Hà Thị Phướng Phó CT CĐCS Thư ký
Hà Thị Thay Phó.HT Thành viên
Nhóm 3 Nguyễn Thị Thái Phó.HT Nhóm trưởng
Lê Thị Thu Hương TTCM Thư ký
Đoàn Thị Thanh Huyền Giáo viên Thành viên
 1. Phân công thực hiện nhiệm vụ
 2. a) Nhiệm vụ của nhóm thư ký:

Giúp việc Hội đồng tự đánh giá; thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

 1. b) Nhiệm vụ của nhóm công tác
TT Tiêu chuẩn, tiêu chí Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú
1 Tiêu chuẩn 1 Nhóm 1
1.1 Tiêu chí 1.1 Lê Thị Thu Hồng

Nguyễn Thị Hoa

Lại Thị Minh Huệ

1.2 Tiêu chí 1.2
1.3 Tiêu chí 1.3
1.4 Tiêu chí 1.4
1.5 Tiêu chí 1.5
1.6 Tiêu chí 1.6
1.7 Tiêu chí 1.7
1.8 Tiêu chí 1.8
1.9 Tiêu chí 1.9
1.10 Tiêu chí 1.10
2 Tiêu chuẩn 2 Nhóm 2
2.1 Tiêu chí 2.1 Nguyễn Thị Hồng Loan

Hà Thị Phướng

Nguyễn Thị Thay

2.2 Tiêu chí 2.2
2.3 Tiêu chí 2.3
2.4 Tiêu chí 2.4
2.5 Tiêu chí 2.5
2.6 Tiêu chí 2.6
3 Tiêu chuẩn 3 Nhóm 2
3.1 Tiêu chí 3.1 Nguyễn Thị Hồng Loan

Hà Thị Phướng

Nguyễn Thị Thay

3.2 Tiêu chí 3.2
3.3 Tiêu chí 3.3
3.4 Tiêu chí 3.4
3.5 Tiêu chí 3.5
3.6 Tiêu chí 3.6
4 Tiêu chuẩn 4 Nhóm 3
4.1 Tiêu chí 4.1 Nguyễn Thị Thái

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Thị Thanh Huyền

4.2 Tiêu chí 4.2
5 Tiêu chuẩn 5 Nhóm 3
5.1 Tiêu chí 5.1 Nguyễn Thị Thái

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Thị Thanh Huyền

5.2 Tiêu chí 5.2
5.3 Tiêu chí 5.3
5.4 Tiêu chí 5.4
 1. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
 2. Thời gian: Tuần 2 tháng 02
 3. Thành phần: Can bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường
 4. Nội dung, chương trình tập huấn

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Công văn Số: 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

 1. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,) và thời điểm cần huy động/cung cấp
 2. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các nguồn lực cần huy động/cung cấp Thời điểm cần huy động
Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2018-2019 được UBND thị trấn và Phòng GD&ĐT phê duyệt.

Kế hoạch hoạt động, nghị quyết của Hội đồng trường

Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường

Tháng 02/2019
1. Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác Quyết định thành lập Hội đồng trường

Kế hoạch hoạt động, biện bản họp, nghị quyết của Hội đồng trường

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường Quyết định thành lập chi bộ của Đảng ủy Thị trấn; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, phó bí thư chi bộ

Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành CĐCS

Kế hoạch, biên bản họp chi bộ và CĐCS

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT

Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.

Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo Tuyển sinh trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 26 nhóm, lớp.

Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.

Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản

Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.

Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm

Thực hiện điều chuyển tài sản sau sáp nhập đúng theo quy định

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường

Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục Có kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường

Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động giáo dục ở tất cả các độ tuổi.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà trường

Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

Tháng 02/2019
Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.

Xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.

Có kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Tháng 02/2019
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT

Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH

Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT

Tháng 02/2019
Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên Ban hành Quyết định phân công giáo viên

Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo

Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN

Tháng 02/2019
Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên Ban hành Quyết định phân công nhân viên

Tiếp nhận đủ số lượng nhân viên theo qui định

Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tháng 02/2019
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.

Khuôn viênđảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môitrường thân thiện và an toàn cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung;sân chơi cây xanh bốtrí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng

Tháng 02/2019
Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phụcvụ học tập Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.

Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.

Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp

Tháng 02/2019
Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính quản trị Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.

Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.

Sắp xếp nhà để xe hợp lý ngay ngắn.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Tháng 02/2019
Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Khảo sát và lên kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.

Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.

Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Tháng 02/2019
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ Tổ chức họp kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.

Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân thị trấn nông trường trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Tháng 02/2019
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo qui định.

Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.

Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.

Tháng 02/2019
Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD Tháng 02/2019
Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.

Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.

Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.

Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.

Tháng 02/2019

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 2/02

Từ ngày 10 đến 15/02

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

5. Tổ chức tập huấnvề nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Tuần 3-5

Từ ngày: 18/02 đến ngày 08/3

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);

Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

3. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

4. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6 7

Từ ngày: 11/03 đến ngày 22/3

Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 5).
Tuần 8

Từ ngày 25 đến 29/3

Họp hội đồng TĐG để:

Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);

Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

Dự thảo báo cáo TĐG.

Tuần 9

Từ ngày 01 đến 05/4

Họp Hội đồng TĐG để:

Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);

Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;

Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;

Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).

Tuần 10

Từ ngày 08 đến 12/4

1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho Phòng GD&ĐT

3. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

4. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

Tuần 11

Từ ngày: 15 đến 19/4

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo TĐG trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT (b/c);

Hội đồng TĐG th/h);

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (th/h);

Lưu: NT

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 1. Mã minh chứng tiêu chuẩn 1 theo Thông tư 19
 2. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 2019
 3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 4. Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 Trường mầm non Hoa Đào
 5. Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học Trường mầm non Hoa Đào

Video liên quan

admin