Phí thường niên Vietinbank là gì

Phí thường niên Vietinbank là gì

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ RÚT GỌN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ E-PARTNER

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG

Mức phí

Số tiền tối thiểu

A. Nghiệp vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ trong hệ thống NHCT

1. Phí phát hành

1.1. Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ thông thường

1.1.1.

S Card, C-Card thường và liên kết

50.000 đ

1.1.2.

G Card, Pink-Card

110.000 đ

1.1.3.

12 con giáp

110.000 đ

1.1.4.

ThẻĐồng thương hiệu Công ty

77.000 đ

1.1.5.

Thẻ phụ

0

1.2 Phát hành nhanh (chỉ áp dụng đối với thẻ thường)

1.2.1

S Card, C-Card

55.000 đ

1.2.2

G Card

110.000 đ

1.2.3

PinkCard

110.000 đ

1.3

Bảo hiểm toàn diện thẻ Epartner

2.000 đ/tháng

2. Phí quản lý tài khoản thẻ theo tháng

2.1.Thẻ G-card, Pinkcard

5.500 đ/tháng

2.2.Thẻ C-card, C-card LK,12 con giáp

5.500 đ/tháng

2.3. The S-card, S-card LK

4.500đ/tháng

2.4. Phí phụ thu quản lý tài khoản (QLTK) thẻ E-Partner không hoạt động (Từ 12 tháng trở lên) 44.000 đ/tháng

3. Phí phát hành lại thẻ (thường)

Từ 0 đ 110.000 đ (tuỳ từng trường hợp và tuỳ từng loại thẻ)

4. Phí cấp mã PIN

Tại quầy (do chủ thẻ quên PIN hoặc chủ thẻ bị khóa thẻ tại máy ATM )

11.000 đ

5. Phí vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ

5.1. Tại quầy (in sao kê giao dịch của chủ thẻ)

Áp dụng thu phí như tài khoản CA

5.2. Tại ATM/kiosk -In sao kê 10 giao dịch gần nhất và in sao kê vấn tin số dư

550đ/lần

6. Phí sử dụng dịch vụ I – Pay hàng tháng

8.800 đ/tháng

7. Rút tiền mặt

7.1. Phí rút tiền tại máy ATM

1.100 đ/ giao dịch

7.2. Phí rút tiền tại máy ATM áp dụng đối với thẻ Pink Card và Gold Card

2.200 đ/ giao dịch

7.3. Phí rút tiền tại quầy và tại máy EDC

0.06%/ tổng số tiền rút

22.000 đ

7.4. Phí rút tiền vượt hạn mức của thẻ tại quầy do hỏng thẻ, hết hiệu lực có nhu cầu rút tiền trước khi làm thẻ

0.055%/tổng số tiền rút

22.000 đ

8. Chuyển khoản trong hệ thống NHCT (trừ tại quầy và Ipay)

8.1.Thẻ S-Card, S-Card liên kết, C-Card, C-card liên kết, 12 Con giáp, các loại thẻ đồng thương hiệu

– Trong hạn mức 5 triệu đồng / ngày

0 đ

-Vượt hạn mức

0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức

Tối thiểu 3.300 đ và tối đa 16.500 đ/giao dịch

8.2. Thẻ G-card; PinkCard

– Trong hạn mức10 triệu đồng / ngày

0 đ

– Vượt hạn mức

0.06%/số tiền chuyển khoản vượt hạn mức

Tối thiểu 3.300 đ và tối đa 16.500 đ/giao dịch

9. Chuyển khoản trong hệ thống NHCT tại quầy và qua Ipay

9.1 Chuyển khoản tại quầy

Áp dụng thu phí như tài khoản CA

9.1 Chuyển khoản qua Ipay Áp dụng theo biểu phí NHĐTtại đây

10. Tra soát, khiếu nại(bao gồm cả yêu cầu bồi hoàn) chỉ thu khi chủ thẻ khiếu nại sai

Từ 55.000 đ 110.000 đ

(tuỳ từng trường hợp)

11. Sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư qua hệ thống tin nhắn SMS

8.800đ/tháng

12. Chuyển khoản liên ngân hàng tại ATM 11.000 đ/ Giao dịch

B. Nghiệp vụ thanh toán thẻ E-Partner tại ĐVCNT

Phí thu của chủ thẻ sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ

0

C. Giao dịch tại hệ thống Banknet vn và Smartlink

1. Giao dịch tại ATM

1.1. Giao dịch rút tiền

3.300 đ

1.2. Giao dịch vấn tin, in sao kê, chuyển khoản nội bộ

550đ

2. Giao dịch tại EDC

2.1. Giao dịch vấn tin

1.650 đ

2.2 Giao dịch hoàn trả

1.980 đ

2.3. Giao dịch thanh toán tại EDC

0

13. Hạn mức rút tiền mặt tại ATM

13.1 Thẻ S và thẻ S liên kết

30.000.000 đ/ ngày

13.2 Thẻ 12 con giáp, thẻ C và thẻ C liên kết

50.000.000 đ/ ngày

BIỂU PHÍ RÚT GỌN DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CREMIUM

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG

Mức phí

Số tiền tối thiểu

A. Nghiệp vụ phát hành Thẻ tín dụng quốc tế

1. Phí phát hành mới thẻ

1.1.Đối với thẻ 1 năm

1.1.1. Thẻ Xanh, thẻ Chuẩn

Thẻ chính

50.000 đ

Thẻ phụ

25.000 đ

1.1.2. Thẻ Vàng

Thẻ chính

100.000 đ

Thẻ phụ

50.000 đ

1.2.Đối với thẻ 2 năm

1.2.1. Thẻ Xanh, thẻ Chuẩn

Thẻ chính

75.000 đ

Thẻ phụ

40.000 đ

1.2.2.Thẻ vàng

Thẻ chính

150.000 đ

Thẻ phụ

75.000 đ

2. Phí dịch vụ in ảnh (áp dụng với thẻ Visa)

50.000 đ

3. Phí dịch vụ phát hành nhanh

100.000 đ

4. Phíphát hànhlại

4.1. Phát hành lại do thẻ hết hạn

Áp dụng bằng mức phí PH mới với thời hạn thẻ tương ứng

4.2.Phát hànhlại do thẻ hỏng, mất cắp, thất lạc, trừ trường hợp thay đổi hạng thẻ

Bằng 50% mức phí PH mới với thời hạn thẻ tương ứng

5. Phí thường niên(thu hàng năm, không phân biệt theo thời hạn thẻ)

5.1. Đối với thẻXanh

Thẻ chính

75.000 đ

Thẻ phụ

40.000 đ

5.2. Đối với thẻChuẩn

Thẻ chính

90.000 đ

Thẻ phụ

45.000 đ

5.3. Đối với thẻVàng

Thẻ chính

200.000 đ

Thẻ phụ

100.000 đ

6. Phí rút tiền mặt(ngoại tệ hoặc VND)

6.1. Tại thiết bị của VietinBank

4%/số tiền giao dịch

55.000 đ

6.2. Tại thiết bị của ngân hàng khác

4%/số tiền giao dịch

55.000 đ

7. Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc

200.000 đ

8. Phí dịch vụ xác nhận hạn mức tín dụng

120.000 đ

9. Phí dịch vụ trích nợ tự động

9.1. Phí đăng ký dịch vụ

Miễn phí

9.2. Phí sử dụng dịch vụ

2.000 đ/tháng

10. Phí phạt chậm thanh toán

10.1. Nợ quá hạn dưới 30 ngày

3%

200.000đ

10.2. Nợ quá hạn từ 30 – 60 ngày

4%

200.000đ

10.3. Nợ quá hạn từ 60 – 90 ngày

6%

200.000đ

10.4. Nợ quá hạn từ 90 – 120 ngày

4%

200.000đ

10.5. Nợ quá hạng trên 120 ngày

4%

200.000đ

11. Phí thay đổi hạn mức tín dụng, không thay đổi hạng thẻ

11.1. Phí thay đổi hạn mức tín dụng tạm thời

70.000 đ

11.2. Phí thay đổi hạn mức tín dụng vĩnh viễn

50.000đ

12. Phí chuyển đổi hạng thẻ

12. 1.Từ hạng thẻ khác sang thẻ Vàng

Áp dụng bằng mức phí các mã phí phát hành mới với thời hạn tương ứng

12. 2.Từ hạng thẻ khác sang thẻ Chuẩn

12. 3. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Xanh

12. 4. Từ hạng thẻ khác sang thẻ Platinum

13. Phí khiếu nại

13.1.Yêu cầu khiếu nại

0 đ/lần

13.2.Thu khi kết luận khiếu nại sai

300.000 đ/lần

14. Phí cấp lại bản Sao kê hàng tháng cho chủ thẻ

30.000 đ

15.Phí cấp lại PIN

30.000 đ

16. Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch cho chủ thẻ

16.1 Đối với ĐVCNT là đại lý của NHCT

20.000 đ

16.2 Đối với ĐVCNT không là đại lý của NHCT

300.000 đ/hóa đơn

17.1. Phí chuyển đổi tiền tệ (chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)

2%/ giá trị giao dịch

17.2. Phí xử lý giao dịch ngoại tệ(chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ) 1%/ giá trị giao dịch

18. Phí ngừng sử dụng thẻ

150.000 đ

19. Sử dụng dịch vụ thông báo giao dịch qua hệ thống tin nhắn SMS

19.1. Phí đăng ký dịch vụ

0

19.2. Phí sử dụng dịch vụ

1.100 đ/SMS

5.500 đ/tháng/tài khoản

19.3. Phí huỷ đăng ký dịch vụ

20.000 đ

20. Phí sử dụng dịch vụ Visa toàn cầu(phí ứng tiền mặt khẩn cấp, phí thay thế thẻ khẩn cấp)

600.000 đ

B. Phí áp dụng cho nghiệp vụ thanh toán thẻ quốc tế

21. Phí rút tiền mặt tại ATM của NHCT( không áp dụng với thẻ Visa và MasterCardphát hành tại Việt Nam và khu vực Châu Âu và tất cả các thẻ JCB)

21.1. Đối với thẻ do NHCT phát hành

55.000 đ

21.2. Đối với thẻ do NH khác phát hành

55.000 đ

22. Phí ứng tiền mặt tại POS của NHCT

22.1. Đối với thẻ do NHCT phát hành

2% số tiền giao dịch

22.2. Đối với thẻ do NH khác phát hành

4% số tiền giao dịch

BẢNG 4
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ VISA DEBIT ONESKY

DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ ÁP DỤNG

Mức phí

Số tiền tối thiểu

A. Nghiệp vụ phát hành

1.Phí phát hành

1.1 Phát hành lần đầu và chuyển đổi hạng thẻ

Thẻ vàng

100.000

Thẻ chuẩn

50.000

Thẻ phụ

50.000

Thẻ Visa Debit Chelsea 100.000

1.2 Phát hành lại thẻ chính/phụ(do thẻ hết hạn, thẻ hỏng, mất cắp, thất lạc,)

Thẻ vàng

80.000

Thẻ chuẩn

40.000

Thẻ phụ

40.000

2.Phí quản lý thẻ hàng tháng

Thẻ vàng

11.000

Thẻ chuẩn

5.500

Thẻ phụ

Miễn phí

3. Phí cấp lại PIN

30.000 đ/lần

4. Phí rút tiền mặt

4.1. Tại ATM của NHCT

Miễn phí

4.2. Tại ATM của ngân hàng khác

4.2.1 Trong lãnh thổ Việt Nam

10.000đ/giao dịch

4.2.2 Ngoài lãnh thổ Việt Nam

4% số tiền giao dịch

55.000

4.3. Tại điểm ứng tiền mặt (ĐƯTM)-POS của NHCT

0.06% số tiền giao dịch

22.000

4.4. Tại POS của ngân hàng khác

4% số tiền giao dịch

55.000

5. Chuyển khoản tại ATM, qua SMS banking, internet banking, homebanking và các kênh khác (trừ tại quầy)

CK trong hạn mức 5 triệu đồng/ngày

Miễn phí

CK vượt hạn mức 5 triệu đồng/ngày

0.06% số tiền CK vượt hạn mức

3.300

6.1. Phí chuyển đổi ngoại tệ(chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ)

2% giá trị giao dịch

6.2. Phí xử lý giao dịch ngoại tệ(chỉ áp dụng đối với các giao dịch bằng ngoại tệ) 1% giá trị giao dịch

7. Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc

200.000

8. Phí tra soát, khiếu nại (bao gồm cả yêu cầu bồi hoàn) chỉ thu khi chủ thẻ khiếu nại sai

Đối với giao dịch nội mạng

80.000 đ

Đối với giao dịch ngoại mạng

300.000 đ

9. Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

Tại ĐVCNT của NHCT

20.000đ/hoá đơn

Tại ĐVCNT ngoài hệ thống

80.000đ/hoá đơn

10. Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/ in sao kê

10.1.Tại ATM NHCT

Vấn tin/ xem sao kê

Miễn phí

Vấn tin kèm in biên lai/ in sao kê

1.650đ/lần

10.2. Tại POS NHCT (vấn tin)

Miễn phí

10.3. Tại ATM, POS của ngân hàng khác (vấn tin, xem sao kê)

8.000đ/lần

11. Phí tất toán thẻ chính, phụ

Thu theo phí đóng tài khoản tiền gửi

12. Phí sử dụng dịch vụ thông báo biến động giao dịch qua tin nhắn SMS

8.800đ/tháng

B. Nghiệp vụ thanh toán

Đối với chủ thẻ

Miễn phí

Đối với ĐVCNT

Áp dụng bằng mức phí thanh toán thẻ Tín dụng Quốc tế Cremium Visa

– Biểu phí này không bao gồm các loại phí do các Ngân hàng / tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống của ngân hàng hoặc tổ chức khác

– Biểu phí chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ các chi nhánh / phòng giao dịch của Vietinbank trên toàn quốc

admin