Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta?

Trả lời

* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

– Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

– Có chính quyền dân chủ nhân dân, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân, có hậu phương rộng lớn, vững mạnh.

– Có liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân và các nước khác.

* Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

– Chấm dứt chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

» Tham khảo thêm: Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thắng lợi

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp

– Hướng dẫn soạn lịch sử lớp 9  – Đọc Tài Liệu –

admin