Một mạch điện kín gồm nguồn điện có e=12v r=2

Một mạch điện kín gồm nguồn điện có e=12v r=2

Câu 193373: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 () mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 ().

B. R = 2 ().

C. R = 3 ().

D. R = 4 ().

Video liên quan

admin