Một hòn đá có khối lượng 5 kg bay với vận tốc 10m/s

Một hòn đá có khối lượng 5 kg bay với vận tốc 10m/s

Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là:

Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là:

A. p = 360 kgm/s.

B. p = 360 N.s.

C. p = 100 kg.m/s

D. p = 100 kg.km/h.

Video liên quan

admin