Một công thức tạo một lịch trong Google Sheets

Video giải thích việc tạo ra 1 cuốn lịch năm trong Google Sheets với chỉ 1 công thức duy nhất ứng dụng các hàm ArrayFormula, Text, Date, Column, Row, WORKDAY.INTL
Download công thức tại:

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin