Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo của Kirkpatrick

Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo của Kirkpatrick

Đánh giá khóa học là một quá trình liên tục xác định hiệu quả, hiệu lực và sự phù hợp của một chương trình hay khoá học, xác định những thực tế tốt và xấu, và đề xuất những thay đổi để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Đánh giá khóa học là một chức năng của quá trình đào tạo và là một giai đoạn trong chu trình đào tạo.Việc đánh giá khóa học đòi hỏi xem xét giá trị của toàn bộ chương trình. Các khía cạnh cần đánh giá khóa học bao gồm: 1)Mức độ hài lòng của người học; 2)Kết quả đạt được KSA của người học; 3)Áp dụng KSA của người học tại nơi làm việc; 4)Tác động đối với nơi làm việc, ngành nghề và xã hội. Việc đánh giá có thể dẫn đến việc thiết kế và xây dựng lại chương trình và có thể thực hiện đánh giá suốt một chương trình cũng như khi hoàn tất khóa học.

Video liên quan

admin