Kết quả lai một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 F2 lặn lượt là

Kết quả lai một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 F2 lặn lượt là
Câu hỏi: Kết quả lại một cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2​ là:
A. 3 trội: 1 lặn
B. 4 trội: 1 lặn
C. 1 trội: 1 lặn
D. 2 trội: 1 lặn

Lời giải

F1​ dị hợp 1 cặp gen. F1​ × F1​: Aa ×Aa =>1AA:2Aa:laa
Kiểu hình: 3 trội : 1 lặn

Đáp án A.

Click để xem thêm…

T

Moderator

  • Bài viết15,553
  • Điểm tương tác25
  • Điểm48

Video liên quan

admin