Hình tròn tâm O bán kính 5 cm là hình gồm tất cả những điểm cách O một khoảng d với

Hình tròn tâm O bán kính 5 cm là hình gồm tất cả những điểm cách O một khoảng d với

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 1

Chú ý:

Với mọi điểm M nằm trong mặt phẳng thì:

+ Nếu OM < R thì điểm M nằm trong đường tròn (O;R)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 2

+ Nếu OM = R thì điểm M nằm trên (thuộc) đường tròn (O;R)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 3

+ Nếu OM > R thì điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R)

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 4

2. Định nghĩa đường tròn

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 5

3. Cung, dây cung, đường kính

+ Hai điểm A,B nằm trên đường tròn chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (cung) . Hai điểm A,B là hai mút của cung

+ Đoạn thẳng AB gọi là một dây cung

+ Dây cung đi qua tâm là đường kính

Đường kính dài gấp đôi bán kính và là dây cung lớn nhất

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án Ly Thuyet Duong Tron 6

Với hình vẽ trên thì đoạn thẳng AB là dây cung và đoạn thẳng AC là đường kính

Khi đó AC AB

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là (O; R).

B. Đường tròn tâm O, đường kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là (O; R).

C. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R/2, kí hiệu là (O; R).

D. Hình tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là (O; R).

Lời giải

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là (O; R) nên A đúng, B sai, D sai.

B sai vì nếu đường kính là R thì bán kính là R/2

Chọn đáp án A.

Câu 2: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó là hình tròn.

B. Dây cung không đi qua tâm là bán kính của đường tròn đó.

C. Hai điểm A và B của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây.

D. Dây cung đi qua tâm là đường kính của đường tròn đó.

Lời giải

Ta thấy A, C, D đúng.

B sai vì dây cung không thể là bán kính của đường tròn (theo định nghĩa dây cung)

Chọn đáp án B.

Câu 3: Nếu điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm. Khi đó:

A. OM < 4cm B. OM = 4cm C. OM > 4cm D. OM 4cm

Lời giải

Vì điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm nên OM < 4cm.

Chọn đáp án A.

Câu 4: Cho đường tròn (O; 5cm) và OM = 6cm. Chọn câu đúng:

A. Điểm M nằm trên đường tròn B. Điểm M nằm trong đường tròn

C. Điểm M nằm ngoài đường tròn D. Điểm M trùng với tâm đường tròn

Lời giải

Ta thấy OM > R (6cm > 5cm) nên điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R)

Chọn đáp án C.

Câu 5: Cho đường tròn (M; 1,5cm) và ba điểm A, B, C sao cho OA = 1cm; OB = 1,5cm; OC = 2cm. Chọn câu đúng:

A. Điểm A nằm trên đường tròn, điểm B nằm trong đường tròn và điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)

B. Điểm A và điểm C nằm ngoài đường tròn, điểm B nằm trên đường tròn (M; 1,5cm)

C. Điểm A nằm trong đường tròn, điểm B nằm trên đường tròn và điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)

D. Cả ba đều nằm trên đường tròn (M; 1,5cm)

Lời giải

Trắc nghiệm: Đường tròn - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trac Nghiem Duong Tron

Đường tròn (M; 1,5cm) có tâm M và bán kính R = 1,5cm

Ta thấy:

+ OA < R (1cm < 1,5cm) nên điểm A nằm trong đường tròn (M; 1,5cm)

+ OB = R (1,5cm = 1,5cm) nên điểm B nằm trên (thuộc) đường tròn (M; 1,5cm)

+ OC > R (2cm > 1,5cm) nên điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)

Chọn đáp án C.

Câu 6: Trên đường tròn có 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu dây cung được tạo thành từ 9 điểm đó?

A. 9 B. 18 C. 72 D. 36

Lời giải

Số dây cung tạo thành từ 9 điểm phân biệt trên đường tròn là 9.(9 1)/2 = 36 dây cung.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho đường thẳng a và điểm A a, một độ dài R = 4cm

a) Các điểm M trong mặt phẳng có khoảng cách đến điểm A bằng 4cm thì nằm trên đường nào

b) Trên đường thẳng a có bao nhiêu điểm cách điểm A một đoạn 4cm. Xác định các điểm ấy

Lời giải

Trắc nghiệm: Đường tròn - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trac Nghiem Duong Tron 1

a) Các điểm M cách A một khoảng bằng 4cm thì nằm trên đường tròn tâm A, bán kính là 4cm

b) Trên đường thẳng a có hai điểm M1, M2 cách điểm A một khoảng bằng 4cm. M1, M2 là giao điểm của đường thẳng a với đường tròn tâm A, bán kính là 4cm

Câu 2: Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng bằng 4cm

a) Các điểm cách A một khoảng 3cm nằm trên đường nào? Cách điểm B một khoảng 2cm nằm trên đường nào?

b) Tìm điểm M có khoảng cách đến A một đoạn 3cm và có khoảng cách đến B một đoạn 2cm. Có bao nhiêu điểm như vậy?

Lời giải

Trắc nghiệm: Đường tròn - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trac Nghiem Duong Tron 2

Các điểm M có MA = 3cm và MB = 2cm là giao điểm của hai đường tròn (A; 3) và (B; 2)

Có hai điểm M thỏa mãn bài toán.

Video liên quan

admin