Giáo trình C++ cơ bản

Giáo trình C++ cơ bản

Giáo trình Lập trình C căn bản – Aptech

SinhhTrnDanh

Sinhh Trần Danh                                                                                                                                                                                    1 month ago

tOOMai1

Đạt O.O Mai                                                                                                                                                                                    1 month ago

ThunNguyn217

Thuận Nguyễn                                                                                                                                                                                    4 months ago

ThngBng3

Thương Bống                                                                                                                                                                                    5 months ago

LongNguynThnh7

LongNguynThnh7                                                                                                                                                                                    8 months ago

CaoLmNguyn

CaoLmNguyn                                                                                                                                                                                    8 months ago

BaLC9

Ba Lá Cỏ                                                                                                                                                                                    9 months ago

tnguynxun2

tnguynxun2                                                                                                                                                                                    10 months ago

GiaoPhanHngNgc

Giao Phan Hồng Ngọc                                                                                                                                                                                    10 months ago

NgaDng13

NgaDng13                                                                                                                                                                                    11 months ago

ThinBi12

Thiện Bùi                                                                                                                                                                                    11 months ago

bicha1

bicha1                                                                                                                                                                                    1 year ago

KhiDng11

KhiDng11                                                                                                                                                                                    1 year ago

ngTrn89

Đông Trần                                                                                                                                                                                    1 year ago

HongAnhc

Hoàng Anh Đức                                                                                                                                                                                    1 year ago

LongVng3

Long Vòng                                                                                                                                                                                    1 year ago

nguyendinhhuy6

nguyendinhhuy6                                                                                                                                                                                    1 year ago

UpsetVtNem

Kick Dick                                                                                                                                                                                    1 year ago

AresLo1

Ares Lo                                                                                                                                                                                    1 year ago

HuyBui123

HuyBui123                                                                                                                                                                                    1 year ago

SinhhTrnDanh

Sinhh Trần Danh 1 month ago Sinhh Trần Danh

tOOMai1

Đạt O.O Mai 1 month ago Đạt O.O Mai

ThunNguyn217

Thuận Nguyễn 4 months ago Thuận Nguyễn

ThngBng3

Thương Bống 5 months ago Thương Bống

LongNguynThnh7

LongNguynThnh7 8 months ago LongNguynThnh7

CaoLmNguyn

CaoLmNguyn 8 months ago CaoLmNguyn

BaLC9

Ba Lá Cỏ 9 months ago Ba Lá Cỏ

tnguynxun2

tnguynxun2 10 months ago tnguynxun2

GiaoPhanHngNgc

Giao Phan Hồng Ngọc 10 months ago Giao Phan Hồng Ngọc

NgaDng13

NgaDng13 11 months ago NgaDng13

ThinBi12

Thiện Bùi 11 months ago Thiện Bùi

bicha1

bicha1 1 year ago bicha1

KhiDng11

KhiDng11 1 year ago KhiDng11

ngTrn89

Đông Trần 1 year ago Đông Trần

HongAnhc

Hoàng Anh Đức 1 year ago Hoàng Anh Đức

LongVng3

Long Vòng 1 year ago Long Vòng

nguyendinhhuy6

nguyendinhhuy6 1 year ago nguyendinhhuy6

UpsetVtNem

Kick Dick 1 year ago Kick Dick

AresLo1

Ares Lo 1 year ago Ares Lo

HuyBui123

HuyBui123 1 year ago HuyBui123

Giáo trình Lập trình C căn bản – Aptech

 1. 1. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 1 Tai lieu tham khao MỤC LỤC BÀI 1 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ………………….7 1.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………..7 1.2 Lý thuyết……………………………………………………………………………………………………………….7 1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)…………………………………………………….7 1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm)…………………………………………………………………………………7 1.2.1.2 Chương trình (Program) ……………………………………………………………………………..7 1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ……………………………………………….8 1.2.2 Các bước lập trình ……………………………………………………………………………………………..8 1.2.3 Kỹ thuật lập trình ………………………………………………………………………………………………8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ……..8 1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)………………………………………………………………………….9 BÀI 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ………………….12 2.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………12 2.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………12 2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC……………………………………………………………………………12 2.2.1.1 Khởi động………………………………………………………………………………………………….12 2.2.1.2 Thoát…………………………………………………………………………………………………………13 2.2.2 Các ví dụ đơn giản ……………………………………………………………………………………………13 2.2.2.1 Ví dụ 1……………………………………………………………………………………………………….13 2.2.2.2 Ví dụ 2……………………………………………………………………………………………………….15 2.2.2.3 Ví dụ 3……………………………………………………………………………………………………….16 2.2.2.4 Ví dụ 4……………………………………………………………………………………………………….16 BÀI 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C …………………………………..18 3.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………18 3.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………18 3.2.1 Từ khóa……………………………………………………………………………………………………………18 3.2.2 Tên…………………………………………………………………………………………………………………..18 3.2.3 Kiểu dữ liệu ……………………………………………………………………………………………………..18 3.2.4 Ghi chú…………………………………………………………………………………………………………….19 3.2.5 Khai báo biến …………………………………………………………………………………………………..19 3.2.5.1 Tên biến …………………………………………………………………………………………………….19 3.2.5.2 Khai báo biến…………………………………………………………………………………………….19 3.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán…………………………………………………………………………20 3.2.5.4 Phạm vi của biến………………………………………………………………………………………..20 BÀI 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU ………………………………………………………………..21 4.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………21 4.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………21
 2. 2. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 2 Tai lieu tham khao 4.2.1 Hàm printf……………………………………………………………………………………………………….21 4.2.2 Hàm scanf ………………………………………………………………………………………………………..24 4.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………25 BÀI 5 : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN …………………………………………26 5.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………26 5.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………26 5.2.1 Lệnh và khối lệnh……………………………………………………………………………………………..26 5.2.1.1 Lệnh ………………………………………………………………………………………………………….26 5.2.1.2 Khối lệnh …………………………………………………………………………………………………..26 5.2.2 Lệnh if ……………………………………………………………………………………………………………..26 5.2.2.1 Dạng 1 (if thiếu) …………………………………………………………………………………………26 5.2.2.2 Dạng 2 (if đ ủ) ……………………………………………………………………………………………30 5.2.2.3 Cấu trúc else if …………………………………………………………………………………………..33 5.2.2.4 Cấu trúc if lồng ………………………………………………………………………………………….37 5.2.3 Lệnh switch………………………………………………………………………………………………………41 5.2.3.1 Cấu trúc switchcase (switch thiếu)…………………………………………………………..41 5.2.3.2 Cấu trúc switchcasedefault (switch đủ)………………………………………………..44 5.2.3.3 Cấu trúc switch lồng…………………………………………………………………………………..46 5.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………48 5.3.1 Sử dụng lệnh if …………………………………………………………………………………………………48 5.3.2 Sử dụng lệnh switch………………………………………………………………………………………….49 5.4 Bài tập làm thêm………………………………………………………………………………………………….49 BÀI 6 : CẤU TRÚC VÒNG LẶP ………………………………………………………………..51 6.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………51 6.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………51 6.2.1 Lệnh for……………………………………………………………………………………………………………51 6.2.2 Lệnh break……………………………………………………………………………………………………….56 6.2.3 Lệnh continue…………………………………………………………………………………………………..56 6.2.4 Lệnh while ……………………………………………………………………………………………………….56 6.2.5 Lệnh dowhile ………………………………………………………………………………………………..58 6.2.6 Vòng lặp lồng nhau…………………………………………………………………………………………..60 6.2.7 So sánh sự khác nhau của các vòng lặp ……………………………………………………………..61 6.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………62 BÀI 7 : HÀM……………………………………………………………………………………………65 7.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………65 7.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………65 7.2.1 Các ví dụ về hàm………………………………………………………………………………………………65 7.2.2 Tham số dạng tham biến và tham trị…………………………………………………………………68
 3. 3. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 3 Tai lieu tham khao 7.2.3 Sử dụng biến toàn cục ………………………………………………………………………………………69 7.2.4 Dùng dẫn hướng #define …………………………………………………………………………………..71 7.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………71 BÀI 8 : MẢNG VÀ CHUỖI ………………………………………………………………………..72 8.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………72 8.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………72 8.2.1 Mảng………………………………………………………………………………………………………………..72 8.2.1.1 Cách khai báo mảng…………………………………………………………………………………..72 8.2.1.2 Tham chiếu đến từng phần tử mảng …………………………………………………………..72 8.2.1.3 Nhập dữ liệu cho mảng ………………………………………………………………………………73 8.2.1.4 Đọc dữ liệu từ mảng …………………………………………………………………………………..73 8.2.1.5 Sử dụng biến kiểu khác………………………………………………………………………………74 8.2.1.6 Kỹ thuật Sentinal……………………………………………………………………………………….74 8.2.1.7 Khởi tạo mảng……………………………………………………………………………………………75 8.2.1.8 Khởi tạo mảng không bao hàm kích thước………………………………………………….76 8.2.1.9 Mảng nhiều chiều ………………………………………………………………………………………76 8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều ……………………………………………….76 8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều …………………………………………………………………..77 8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều ……………………………………………………………………….77 8.2.1.13 Sử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều………………………………………………..78 8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ……………………………………………………………………………….78 8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham số cho hàm …………………………………………………..79 8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham số cho hàm …………………………………………………..82 8.2.2 Chuỗi……………………………………………………………………………………………………………….84 8.2.2.1 Cách khai báo chuỗi…………………………………………………………………………………..84 8.2.2.2 Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi……………………………………………………………..85 8.2.2.3 Khởi tạo chuỗi……………………………………………………………………………………………86 8.2.2.4 Mảng chuỗi………………………………………………………………………………………………..86 8.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………87 BÀI 9 : CON TRỎ ……………………………………………………………………………………90 9.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………90 9.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………90 9.2.1 Con trỏ? …………………………………………………………………………………………………………..90 9.2.2 Khái báo biến con trỏ ……………………………………………………………………………………….90 9.2.3 Truyền địa chỉ sang hàm…………………………………………………………………………………..91 9.2.4 Con trỏ và mảng……………………………………………………………………………………………….92 9.2.5 Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm ………………………………………………………………………92 9.2.6 Con trỏ và chuỗi……………………………………………………………………………………………….93 9.2.7 Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi…………………………………………………………………94 9.2.8 Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ……………………………………………………………………………….95 9.2.9 Con trỏ trỏ đến con trỏ……………………………………………………………………………………..97 9.3 Bài tập…………………………………………………………………………………………………………………98
 4. 4. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 4 Tai lieu tham khao BÀI 10 : CÁC KIỂU DỮ LIỆU TỰ TẠO………………………………………………………..99 10.1 Mục tiêu………………………………………………………………………………………………………………99 10.2 Nội dung………………………………………………………………………………………………………………99 10.2.1 Structure………………………………………………………………………………………………………….99 10.2.1.1 Khai báo kiểu structure ……………………………………………………………………………..99 10.2.1.2 Cách khai báo biến có kiểu structure ………………………………………………………….99 10.2.1.3 Tham chiếu các phần tử trong structure……………………………………………………..99 10.2.1.4 Khởi tạo structure ……………………………………………………………………………………101 10.2.1.5 Structure lồng nhau………………………………………………………………………………….102 10.2.1.6 Truyền structure sang hàm ………………………………………………………………………103 10.2.2 Enum……………………………………………………………………………………………………………..105 10.2.2.1 Định nghĩa kiểu enum ………………………………………………………………………………105 10.2.2.2 Cách khai báo biến có kiểu enum ……………………………………………………………..106 10.2.2.3 Sử dụng enum trong chương trình ……………………………………………………………106 10.3 Bài tập……………………………………………………………………………………………………………….108 BÀI 11 : TẬP TIN…………………………………………………………………………………….109 11.1 Mục tiêu…………………………………………………………………………………………………………….109 11.2 Nội dung…………………………………………………………………………………………………………….109 11.2.1 Ví dụ ghi, đọc số nguyên………………………………………………………………………………….109 11.2.2 Ghi, đọc mảng ………………………………………………………………………………………………..110 11.2.3 Ghi, đọc structure …………………………………………………………………………………………..111 11.2.4 Các mode khác để mở tập tin ………………………………………………………………………….112 11.2.5 Một số hàm thao tác trên file khác…………………………………………………………………..112 11.3 Bài tập……………………………………………………………………………………………………………….113 BÀI 12 : ĐỆ QUY …………………………………………………………………………………….114 12.1 Mục tiêu…………………………………………………………………………………………………………….114 12.2 Nội dung…………………………………………………………………………………………………………….114 12.3 Bài tập……………………………………………………………………………………………………………….117 BÀI 13 : TRÌNH SOẠN THẢO CỦA BORLAND C……………………………………….118 13.1 Mở tập tin soạn thảo mới……………………………………………………………………………………118 13.2 Lưu tập tin…………………………………………………………………………………………………………118 13.2.1 Nếu là tập tin soạn thảo mới chưa lưu……………………………………………………………..118 13.2.2 Nếu là tập tin đã lưu ít nhất 1 lần hoặc được mở bằng lệnh Open:……………………118 13.3 Mở tập tin………………………………………………………………………………………………………….119 13.4 Các phím, tổ hợp phím thường dùng…………………………………………………………………..119 13.4.1 Các phím di chuyển con trỏ …………………………………………………………………………….119
 5. 5. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 5 Tai lieu tham khao 13.4.2 Các phím thao tác trên khối…………………………………………………………………………….120 13.4.3 Các thao tác xóa ……………………………………………………………………………………………..120 13.4.4 Các thao tác copy, di chuyển……………………………………………………………………………120 13.4.5 Các thao tác khác……………………………………………………………………………………………120 13.5 Ghi một khối ra đĩa ……………………………………………………………………………………………121 13.6 Chèn nội dung file từ đĩa vào vị trí con trỏ ………………………………………………………….121 13.7 Tìm kiếm văn bản trong nội dung soạn thảo ……………………………………………………….121 13.8 Tìm và thay thế văn bản trong nội dung soạn thảo………………………………………………121 13.9 Sửa lỗi cú pháp…………………………………………………………………………………………………..122 13.10 Chạy từng bước …………………………………………………………………………………………………122 13.11 Sử dụng Help (Giúp đỡ)……………………………………………………………………………………..122 BÀI 14 : CÁC HỆ ĐẾM …………………………………………………………………………….124 14.1 Khái niệm ………………………………………………………………………………………………………….124 14.2 Quy tắc………………………………………………………………………………………………………………124 14.3 Chuyển đổi giữa các hệ ………………………………………………………………………………………125 14.3.1 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 10 …………………………………………………………………………125 14.3.2 Chuyển đổi giữa hệ 8 và hệ 10 …………………………………………………………………………126 14.3.3 Chuyển đổi giữa hệ 16 và hệ 10 ……………………………………………………………………….126 14.3.4 Chuyển đổi giữa hệ 2 và hệ 16 …………………………………………………………………………127 BÀI 15 : BIỂU THỨC VÀ PHÉP TOÁN………………………………………………………128 15.1 Biểu thức……………………………………………………………………………………………………………128 15.2 Phép toán…………………………………………………………………………………………………………..128 15.2.1 Phép toán số học……………………………………………………………………………………………..128 15.2.2 Phép quan hệ ………………………………………………………………………………………………….128 15.2.3 Phép toán luận lý…………………………………………………………………………………………….129 15.2.4 Phép toán trên bit (bitwise)……………………………………………………………………………..129 15.2.5 Các phép toán khác…………………………………………………………………………………………130 15.2.6 Độ ưu tiên của các phép toán…………………………………………………………………………..130 15.3 Bài tập……………………………………………………………………………………………………………….130 BÀI 16 : MỘT SỐ HÀM CHUẨN THƯỜNG DÙNG………………………………………132 16.1 Các hàm chuyển đổi dữ liệu ……………………………………………………………………………….132 16.1.1 atof…………………………………………………………………………………………………………………132 16.1.2 atoi…………………………………………………………………………………………………………………132 16.1.3 itoa…………………………………………………………………………………………………………………132 16.1.4 tolower……………………………………………………………………………………………………………132
 6. 6. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 6 Tai lieu tham khao 16.1.5 toupper…………………………………………………………………………………………………………..132 16.2 Các hàm xử lý chuỗi ký tự ………………………………………………………………………………….133 16.2.1 strcat………………………………………………………………………………………………………………133 16.2.2 strcpy……………………………………………………………………………………………………………..133 16.2.3 strcmp…………………………………………………………………………………………………………….133 16.2.4 strcmpi …………………………………………………………………………………………………………..133 16.2.5 strlwr……………………………………………………………………………………………………………..133 16.2.6 strupr……………………………………………………………………………………………………………..133 16.2.7 strlen………………………………………………………………………………………………………………134 16.3 Các hàm toán học ………………………………………………………………………………………………134 16.3.1 abs………………………………………………………………………………………………………………….134 16.3.2 labs…………………………………………………………………………………………………………………134 16.3.3 rand ……………………………………………………………………………………………………………….134 16.3.4 random…………………………………………………………………………………………………………..134 16.3.5 pow ………………………………………………………………………………………………………………..134 16.3.6 sqrt…………………………………………………………………………………………………………………134 16.4 Các hàm xử lý file ………………………………………………………………………………………………135 16.4.1 rewind…………………………………………………………………………………………………………….135 16.4.2 ftell…………………………………………………………………………………………………………………135 16.4.3 fseek……………………………………………………………………………………………………………….135
 7. 7. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 7 Tai lieu tham khao Bài 1 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH 1.1 Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: – Ý nghĩa, các bước lập trình. – Xác định dữ liệu vào, ra. – Phân tích các bài toán đơn giản. – Khái niệm so sánh, lặp. – Thể hiện bài toán bằng lưu đồ. 1.2 Lý thuyết 1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm căn bản về thuật toán, chương trình, ngôn ngữ lập trình. Thuật ngữ “thuật giải” và “thuật toán” dĩ nhiên có sự khác nhau song trong nhiều trường hợp chúng có cùng nghĩa. 1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm) Là một dãy các thao tác xác định trên một đối tượng, sao cho sau khi thực hiện một số hữu hạn các bước thì đạt được mục tiêu. Theo R.A.Kowalski thì bản chất của thuật giải: Thuật giải = Logic + Điều khiển * Logic: Đây là phần khá quan trọng, nó trả lời câu hỏi “Thuật giải làm gì, giải quyết vấn đề gì?”, những yếu tố trong bài toán có quan hệ với nhau như thế nào v.v Ở đây bao gồm những kiến thức chuyên môn mà bạn phải biết để có thể tiến hành giải bài toán. Ví dụ 1: Để giải một bài toán tính diện tích hình cầu, mà bạn không còn nhớ công thức tính hình cầu thì bạn không thể viết chương trình cho máy để giải bài toán này được. * Điều khiển: Thành phần này trả lời câu hỏi: giải thuật phải làm như thế nào?. Chính là cách thức tiến hành áp dụng thành phần logic để giải quyết vấn đề. 1.2.1.2 Chương trình (Program) Là một tập hợp các mô tả, các phát biểu, nằm trong một hệ thống qui ước về ý nghĩa và thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính làm việc. Theo Niklaus Wirth thì: Chương trình = Thuật toán + Cấu trúc dữ liệu Các thuật toán và chương trình đều có cấu trúc dựa trên 3 cấu trúc điều khiển cơ bản: * Tuần tự (Sequential): Các bước thực hiện tuần tự một cách chính xác từ trên xuống, mỗi bước chỉ thực hiện đúng một lần. * Chọn lọc (Selection): Chọn 1 trong 2 hay nhiều thao tác để thực hiện. * Lặp lại (Repetition): Một hay nhiều bước được thực hiện lặp lại một số lần. Muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp bạn hãy làm đúng trình tự để có thói quen tốt và thuận lợi sau này trên nhiều mặt của một người làm máy tính. Bạn hãy làm theo các bước sau: Tìm, xây dựng thuật giải (trên giấy)  viết chương trình trên máy dịch chương trình  chạy và thử chương trình
 8. 8. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 8 Tai lieu tham khao 1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) Ngôn ngữ lập trình là hệ thống các ký hiệu tuân theo các qui ước về ngữ pháp và ngữ nghĩa, dùng để xây dựng thành các chương trình cho máy tính. Một chương trình được viết bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (ví dụ Pascal, C) gọi là chương trình nguồn, chương trình dịch làm nhiệm vụ dịch chương trình nguồn thành chương trình thực thi được trên máy tính. 1.2.2 Các bước lập trình Bước 1: Phân tích vấn đề và xác định các đặc điểm. (xác định I-P-O) Bước 2: Lập ra giải pháp. (đưa ra thuật giải) Bước 3: Cài đặt. (viết chương trình) Bước 4: Chạy thử chương trình. (dịch chương trình) Bước 5: Kiểm chứng và hoàn thiện chương trình. (thử nghiệm bằng nhiều số liệu và đánh giá) 1.2.3 Kỹ thuật lập trình 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) Quy trình xử lý cơ bản của máy tính gồm I-P-O. Ví dụ 2: Xác định Input, Process, Output của việc làm 1 ly nước chanh nóng Input : ly, đường, chanh, nước nóng, muỗng. Process : – cho hỗn hợp đường, chanh, nước nóng vào ly. – dùng muỗng khuấy đều. Output : ly chanh nóng đã sẵn sàng để dùng. Ví dụ 3: Xác định Input, Process, Output của chương trình tính tiền lương công nhân tháng 10/2002 biết rằng lương = lương căn bản * ngày công Input : lương căn bản, ngày công Process : nhân lương căn bản với ngày công Output : lương Ví dụ 4: Xác định Input, Process, Output của chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 Input : hệ số a, b Process : chia  b cho a Output : nghiệm x Ví dụ 5: Xác định Input, Process, Output của chương trình tìm số lớn nhất của 2 số a và b. Input : a, b Process : Nếu a > b thì Output = a lớn nhất Ngược lại Output = b lớn nhất Bài tập Xác định Input, Process, Output của các chương trình sau: 1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD. 2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa. 3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ (công thức / = a/180, với : radian, a: độ) 5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau. Process OutputInput
 9. 9. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 9 Tai lieu tham khao 1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart) Để dễ hơn về quy trình xử lý, các nhà lập trình đưa ra dạng lưu đồ để minh họa từng bước quá trình xử lý một vấn đề (bài toán). Hình dạng (symbol) Hành động (Activity) Dữ liệu vào (Input) Xử lý (Process) Dữ liệu ra (Output) Quyết định (Decision), sử dụng điều kiện Luồng xử lý (Flow lines) Gọi CT con, hàm (Procedure, Function) Bắt đầu, kết thúc (Begin, End) Điểm ghép nối (Connector) Ví dụ 6: Chuẩn bị cà phê Ví dụ 7: Mô tả ví dụ 3 Ví dụ 8: Mô tả ví dụ 4 Bắt đầu Kết thúc Cà phê, nước sôi Hòa cà phê vào nước sôi Bỏ đường vào Khuấy đều hỗn hợp Cà phê đã sẵn sàng Bắt đầu Kết thúc LCB, ngày công Nhân LCB với ngày công Kết quả lương Bắt đầu Kết thúc Giá trị a, b Chia b cho a Nghiệm x
 10. 10. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 10 Tai lieu tham khao Ví dụ 9: Cộng 2 số Ví dụ 10: so sánh 2 số Ví dụ 11: Kiểm tra tính hợp lệ của điểm Ví dụ 12: Xếp lon vào thùng Ví dụ 13: Kiểm tra loại số Ví dụ 14: Kiểm tra tính hợp lệ của điểm Bắt đầu Kết thúc a, b c = a + b c Bắt đầu Kết thúc Số a, Số b Số a bằng Số b Số a có bằng Số b không? Số a không bằng Số b Có Không Bắt đầu Kết thúc Điểm Điểm hợp lệ Điểm >=0 và Điểm <=10 ? Điểm không hợp lệ Có Không Bắt đầu Kết thúc Số Số dươngSố > 0 ? Có Số < 0 ? Số âm Có Số không Không Không Bắt đầu Kết thúc Thùng = 24 Lon? Chưa Thùng = 0 Lon 1 Lon Thêm 1 Lon vào thùng Bằng Bắt đầu Kết thúc Sai Điểm Đúng Điểm >=0 và Điểm <=10 ?
 11. 11. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 11 Tai lieu tham khao Bài tập Vẽ lưu đồ cho các chương trình sau: 1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD. 2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa. 3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ (công thức / = a/180, với : radian, a: độ) 5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.
 12. 12. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 12 Tai lieu tham khao Bài 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN 2.1 Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: – Ngôn ngữ C. – Một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C. – Cách lập trình trên C. – Tiếp cận một số lệnh đơn giản thông qua các ví dụ. – Nắm bắt được một số kỹ năng đơn giản. 2.2 Nội dung 2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC 2.2.1.1 Khởi động Nhập lệnh tại dấu nhắc DOS: gõ BC  (Enter) (nếu đường dẫn đã được cài đặt bằng lệnh path trong đó có chứa đường dẫn đến thư mục chứa tập tin BC.EXE). Nếu đường dẫn chưa được cài đặt ta tìm xem thư mục BORLANDC nằm ở ổ đĩa nào. Sau đó ta gõ lệnh sau: <ổ đĩa>:BORLANDCBINBC  (Enter) Nếu bạn muốn vừa khởi động BC vừa soạn thảo chương trình với một tập tin có tên do chúng ta đặt, thì gõ lệnh: BC [đường dẫn]<tên file cần soạn thảo>, nếu tên file cần soạn thảo đã có thì được nạp lên, nếu chưa có sẽ được tạo mới. Khởi động tại Windows: Bạn vào menu Start, chọn Run, bạn gõ vào hộp Open 1 trong các dòng lệnh như nhập tại DOS. Hoặc bạn vào Window Explorer, chọn ổ đĩa chứa thư mục BORLANDC, vào thư mục BORLANDC, vào thư mục BIN, khởi động tập tin BC.EXE. Ví dụ: Bạn gõ D:BORLANDCBINBC E:BAITAP_BCVIDU1.CPP Câu lệnh trên có nghĩa khởi động BC và nạp tập tin VIDU1.CPP chứa trong thư mục BAITAP_BC trong ổ đĩa E. Nếu tập tin này không có sẽ được tạo mới. Màn hình sau khi khởi động thành công File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help NONAME00.CPP Thanh Menu Hộp đóng Tên tập tin Số của cửa sổ Hộp nới rộng cửa sổ Đây là vùng soạn thảo chương trình Tập tin chưa lưu Thanh trượt dọc Tọa độ hàng:cột Thanh trượt ngang Thanh chức năng F1 Help F2 Save F3 Open Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu [] []1 1:1*
 13. 13. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 13 Tai lieu tham khao 2.2.1.2 Thoát Ấn phím F10 (kích hoạt Menu), chọn menu File, chọn Quit; Hoặc ấn tổ hợp phím Alt  X. 2.2.2 Các ví dụ đơn giản 2.2.2.1 Ví dụ 1 Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help 1 2 3 4 5 6 7 /* Chuong trinh in ra cau bai hoc C dau tien */ #include <stdio.h> void main(void) { printf(“Bai hoc C dau tien.”); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Bai hoc C dau tien. _ Dòng thứ 1: bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */ cho biết hàng này là hàng diễn giải (chú thích). Khi dịch và chạy chương trình, dòng này không được dịch và cũng không thi hành lệnh gì cả. Mục đích của việc ghi chú này giúp chương trình rõ ràng hơn. Sau này bạn đọc lại chương trình biết chương trình làm gì. Dòng thứ 2: chứa phát biểu tiền xử lý #include <stdio.h>. Vì trong chương trình này ta sử dụng hàm thư viện của C là printf, do đó bạn cần phải có khai báo của hàm thư viện này để báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ báo lỗi. Dòng thứ 3: hàng trắng viết ra với ý đồ làm cho bảng chương trình thoáng, dễ đọc. Dòng thứ 4: void main(void) là thành phần chính của mọi chương trình C (bạn có thể viết main() hoặc void main() hoặc main(void)). Tuy nhiên, bạn nên viết theo dạng void main(void) để chương trình rõ ràng hơn. Mọi chương trình C đều bắt đầu thi hành từ hàm main. Cặp dấu ngoặc () cho biết đây là khối hàm (function). Hàm void main(void) có từ khóa void đầu tiên cho biết hàm này không trả về giá trị, từ khóa void trong ngoặc đơn cho biết hàm này không nhận vào đối số. Dòng thứ 5 và 7: cặp dấu ngoặc móc {} giới hạn thân của hàm. Thân hàm bắt đầu bằng dấu { và kết thúc bằng dấu }. Dòng thứ 6: printf(“Bai hoc C dau tien.”);, chỉ thị cho máy in ra chuỗi ký tự nằm trong nháy kép (“”). Hàng này được gọi là một câu lệnh, kết thúc một câu lệnh trong C phải là dấu chấm phẩy (;). Chú ý: Các từ include, stdio.h, void, main, printf phải viết bằng chữ thường. Chuỗi trong nháy kép cần in ra “Bạn có thể viết chữ HOA, thường tùy, ý”. Kết thúc câu lệnh phải có dấu chấm phẩy. Kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy hoặc bất cứ dấu gì. Ghi chú phải đặt trong cặp /* . */. Thân hàm phải được bao bởi cặp { }. Các câu lệnh trong thân hàm phải viết thụt vào.
 14. 14. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 14 Tai lieu tham khao Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả. Ctrl  F9: Dịch và chạy chương trình. Alt  F5: Xem màn hình kết quả. Sau khi bạn nhập xong đoạn chương trình vào máy. Bạn Ấn và giữ phím Ctrl, gõ F9 để dịch và chạy chương trình. Khi đó bạn thấy chương trình chớp rất nhanh và không thấy kết quả gì cả. Bạn Ấn và giữ phím Alt, gõ F5 để xem kết quả, khi xem xong, bạn ấn phím bất kỳ để quay về màn hình soạn thảo chương trình. Bây giờ bạn sửa lại dòng thứ 6 bằng câu lệnh printf(“Bai hoc C dau tien.n”);, sau đó dịch và chạy lại chương trình, quan sát kết quả. Kết quả in ra màn hình Bai hoc C dau tien. _ Ở dòng bạn vừa sửa có thêm n, n là ký hiệu xuống dòng sử dụng trong lệnh printf. Sau đây là một số ký hiệu khác. + Các kí tự điều khiển: n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên. t : Canh cột tab ngang. r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng. a : Tiếng kêu bip. + Các kí tự đặc biệt: : In ra dấu ” : In ra dấu ” ‘ : In ra dấu ‘ Bây giờ bạn sửa lại dòng thứ 6 bằng câu lệnh printf(“tBai hoc C dau tien.an”);, sau đó dịch và chạy lại chương trình, quan sát kết quả. Kết quả in ra màn hình Bai hoc C dau tien. _ Khi chạy chương trình bạn nghe tiếng bip phát ra từ loa. Mỗi khi chạy chương trình bạn thấy rất bất tiện trong việc xem kết quả phải ấn tổ hợp phím Alt  F5. Để khắc phục tình trạng này bạn sửa lại chương trình như sau: Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /* Chuong trinh in ra cau bai hoc C dau tien */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { printf(“ttBai hoc C rdau tien.n”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu
 15. 15. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 15 Tai lieu tham khao Kết quả in ra màn hình dau tien. Bai hoc C _ Dòng thứ 3: chứa phát biểu tiền xử lý #include <conio.h>. Vì trong chương trình này ta sử dụng hàm thư viện của C là getch, do đó bạn cần phải có khai báo của hàm thư viện này để báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ báo lỗi. Dòng thứ 8: getch();, chờ nhận 1 ký tự bất kỳ từ bàn phím, nhưng không in ra màn hình. Vì thế ta sử dụng hàm này để khi chạy chương trình xong sẽ dừng lại ở màn hình kết quả, sau đó ta ấn phím bất kỳ sẽ quay lại màn hình soạn thảo. Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả. 2.2.2.2 Ví dụ 2 Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /* Chuong trinh nhap va in ra man hinh gia tri bien*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int i; printf(“Nhap vao mot so: “); scanf(“%d”, &i); printf(“So ban vua nhap la: %d.n”, i); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao mot so: 15 So ban vua nhap la: 15. _ Dòng thứ 7: int i; là lệnh khai báo, mẫu tự i gọi là tên biến. Biến là một vị trí trong bộ nhớ dùng lưu trữ giá trị nào đó mà chương trình sẽ lấy để sử dụng. Mỗi biến phải thuộc một kiểu dữ liệu. Trong trường hợp này ta sử dụng biến i kiểu số nguyên (integer) viết tắt là int. Dòng thứ 9: scanf(“%d”, &i). Sử dụng hàm scanf để nhận từ người sử dụng một trị nào đó. Hàm scanf trên có 2 đối mục. Đối mục “%d” được gọi là chuỗi định dạng, cho biết loại dữ kiện mà người sử dụng sẽ nhập vào. Chẳng hạn, ở đây phải nhập vào là số nguyên. Đối mục thứ 2 &i có dấu & đi đầu gọi là address operator, dấu & phối hợp với tên biến cho hàm scanf biến đem trị gõ từ bàn phím lưu vào biến i. Dòng thứ 10: printf(“So ban vua nhap la: %d.n”, i);. Hàm này có 2 đối mục. Đối mục thứ nhất là một chuỗi định dạng có chứa chuỗi văn bản So ban vua nhap la: và %d (ký hiệu khai báo chuyển đổi dạng thức) cho biết số nguyên sẽ được in ra. Đối mục thứ 2 là i cho biết giá trị lấy từ biến i để in ra màn hình. Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
 16. 16. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 16 Tai lieu tham khao 2.2.2.3 Ví dụ 3 Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /* Chuong trinh nhap vao 2 so a, b in ra tong*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int a, b; printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &a); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &b); printf(“Tong cua 2 so %d va %d la %d.n”, a, b, a+b); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a: 4 Nhap vao so b: 14 Tong cua 2 so 4 va 14 la 18. _ Dòng thứ 12: printf(“Tong cua 2 so %d va %d la %d.n”, a, b, a+b); Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả. 2.2.2.4 Ví dụ 4 Dòng File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /* Chuong trinh nhap vao ban kinh hinh tron. Tinh dien tich */ #include <stdio.h> #include <conio.h> #define PI 3.14 void main(void) { float fR; printf(“Nhap vao ban kinh hinh tron: “); scanf(“%f”, &fR); printf(“Dien tich hinh tron: %.2f.n”, 2*PI*fR); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu
 17. 17. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 17 Tai lieu tham khao Kết quả in ra màn hình Nhap vao ban kinh hinh tron: 1 Dien tich hinh tron: 6.28 _ Dòng thứ 5: #define PI 3.14, dùng chỉ thị define để định nghĩa hằng số PI có giá trị 3.14. Trước define phải có dấu # và cuối dòng không có dấu chấm phẩy. Dòng thứ 12: printf(“Dien tich hinh tron: %.2f.n”, 2*PI*fR);. Hàm này có 2 đối mục. Đối mục thứ nhất là một chuỗi định dạng có chứa chuỗi văn bản Dien tich hinh tron: và %.2f (ký hiệu khai báo chuyển đổi dạng thức) cho biết dạng số chấm động sẽ được in ra, trong đó .2 nghĩa là in ra với 2 số lẻ. Đối mục thứ 2 là biểu thức hằng 2*PI*fR; Bạn nhập đoạn chương trình trên vào máy. Dịch, chạy và quan sát kết quả.
 18. 18. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 18 Tai lieu tham khao Bài 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C 3.1 Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: – Khái niệm từ khóa – Các kiểu dữ liệu – Cách ghi chú – Đặt tên biến – Khai báo biến. – Phạm vi sử dụng biến. 3.2 Nội dung 3.2.1 Từ khóa Từ khóa là từ có ý nghĩa xác định dùng để khai báo dữ liệu, viết câu lệnh Trong C có các từ khóa sau: asm break case cdecl char const continue default do double else enum extern far float for goto huge if int interrupt long near pascal register return short static struct signed sizeof switch typedef union unsigned void volatile while Các từ khóa phải viết bằng chữ thường 3.2.2 Tên Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, nó không những thể hiện rõ ý nghĩa trong chương trình mà còn dùng để xác định các đại lượng khác nhau khi thực hiện chương trình. Tên thường được đặt cho hằng, biến, mảng, con trỏ, nhãn Chiều dài tối đa của tên là 32 ký tự. Tên biến hợp lệ là một chuỗi ký tự liên tục gồm: Ký tự chữ, số và dấu gạch dưới. Ký tự đầu của tên phải là chữ hoặc dấu gạch dưới. Khi đặt tên không được đặt trùng với các từ khóa. Ví dụ 1 : Các tên đúng: delta, a_1, Num_ODD, Case Các tên sai: 3a_1 (ký tự đầu là số) num-odd (sử dụng dấu gạch ngang) int (đặt tên trùng với từ khóa) del ta (có khoảng trắng) f(x) (có dấu ngoặc tròn) Lưu ý: Trong C, tên phân biệt chữ hoa, chữ thường Ví dụ 2 : number khác Number case khác Case (case là từ khóa, do đó bạn đặt tên là Case vẫn đúng) 3.2.3 Kiểu dữ liệu Có 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong C là: char, int, float, double.
 19. 19. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 19 Hanoi Aptech Computer Education Center TT Kiểu dữ liệu (Type) Kích thước (Length) Miền giá trị (Range) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 unsigned char char enum unsigned int short int int unsigned long long float double long double 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 4 bytes 4 bytes 4 bytes 8 bytes 10 bytes 0 đến 255 128 đến 127 32,768 đến 32,767 0 đến 65,535 32,768 đến 32,767 32,768 đến 32,767 0 đến 4,294,967,295 2,147,483,648 đến 2,147,483,647 3.4 * 1038 đến 3.4 * 1038 1.7 * 10308 đến 1.7 * 10308 3.4 * 104932 đến 1.1 * 104932 3.2.4 Ghi chú Trong khi lập trình cần phải ghi chú để giải thích các biến, hằng, thao tác xử lý giúp cho chương trình rõ ràng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sửa chữa và để người khác đọc vào dễ hiểu. Trong C có các ghi chú sau: // hoặc /* nội dung ghi chú */ Ví dụ 3 : void main() { int a, b; //khai bao bien t kieu int a = 1; //gan 1 cho a b =3; //gan 3 cho b /* thuat toan tim so lon nhat la neu a lon hon b thi a lon nhat nguoc lai b lon nhat */ if (a > b) printf(“max: %d”, a); else printf(“max: %d”, b); } Khi biên dịch chương trình, C gặp cặp dấu ghi chú sẽ không dịch ra ngôn ngữ máy. Tóm lại, đối với ghi chú dạng // dùng để ghi chú một hàng và dạng /* . */ có thể ghi chú một hàng hoặc nhiều hàng. 3.2.5 Khai báo biến 3.2.5.1 Tên biến Cách đặt tên biến như mục 2. 3.2.5.2 Khai báo biến Cú pháp Kiểu dữ liệu Danh sách tên biến; Kiểu dữ liệu: 1 trong các kiểu ở mục 3 Danh sách tên biến: gồm các tên biến có cùng kiểu dữ liệu, mỗi tên biến cách nhau dấu phẩy (,), cuối cùng là dấu chấm phẩy (;). Khi khai báo biến nên đặt tên biến theo quy tắc Hungarian Notation Ví dụ 4 : int ituoi; //khai báo biến ituoi có kiểu int float fTrongluong; //khai báo biến fTrongluong có kiểu long char ckitu1, ckitu2; //khai báo biến ckitu1, ckitu2 có kiểu char
 20. 20. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 20 Hanoi Aptech Computer Education Center Các biến khai báo trên theo quy tắc Hungarian Notation. Nghĩa là biến ituoi là kiểu int, bạn thêm chữ i (kí tự đầu của kiểu) vào đầu tên biến tuoi để trong quá trình lập trình hoặc sau này xem lại, sửa chữa bạn dễ dàng nhận ra biến ituoi có kiểu int mà không cần phải di chuyển đến phần khai báo mới biết kiể.u của biến này. Tương tự cho biến fTrongluong, bạn nhìn vào là biết ngay biến này có kiểu float. 3.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán Có thể kết hợp việc khai báo với toán tử gán để biến nhận ngay giá trị cùng lúc với khai báo. Ví dụ 5 : Khai báo trước, gán giá trị sau: void main() { int a, b, c; a = 1; b = 2; c = 5; } Vừa khai báo vừa gán giá trị: void main() { int a = 1, b = 2, c = 5; } 3.2.5.4 Phạm vi của biến Khi lập trình, bạn phải nắm rõ phạm vi của biến. Nếu khai báo và sử dụng không đúng, không rõ ràng sẽ dẫn đến sai sót khó kiểm soát được, vì vậy bạn cần phải xác định đúng vị trí, phạm vi sử dụng biến trước khi sử dụng biến. Khai báo biến ngoài (biến toàn cục): Vị trí biến đặt bên ngoài tất cả các hàm, cấu trúc… Các biến này có ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Chu trình sống của nó là bắt đầu chạy chương trình đến lúc kết thúc chương trình. Khai báo biến trong (biến cục bộ): Vị trí biến đặt bên trong hàm, cấu trúc. Chỉ ảnh hưởng nội bộ bên trong hàm, cấu trúc đó. Chu trình sống của nó bắt đầu từ lúc hàm, cấu trúc được gọi thực hiện đến lúc thực hiện xong.
 21. 21. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 21 Hanoi Aptech Computer Education Center Bài 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU 4.1 Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: – Ý nghĩa, cách sử dụng hàm printf, scanf – Sử dụng khuôn dạng, ký tự đặc biệt, ký tự điều khiển trong printf, scanf. 4.2 Nội dung 4.2.1 Hàm printf Kết xuất dữ liệu được định dạng. Cú pháp printf (“chuỗi định dạng”[, đối mục 1, đối mục 2,]); Khi sử dụng hàm phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h> – printf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường. – đối mục 1,: là các mục dữ kiện cần in ra màn hình. Các đối mục này có thể là biến, hằng hoặc biểu thức phải được định trị trước khi in ra. – chuỗi định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (” “), gồm 3 loại: + Đối với chuỗi kí tự ghi như thế nào in ra giống như vậy. + Đối với những kí tự chuyển đổi dạng thức cho phép kết xuất giá trị của các đối mục ra màn hình tạm gọi là mã định dạng. Sau đây là các dấu mô tả định dạng: %c : Ký tự đơn %s : Chuỗi %d : Số nguyên thập phân có dấu %f : Số chấm động (ký hiệu thập phân) %e : Số chấm động (ký hiệu có số mũ) %g : Số chấm động (%f hay %g) %x : Số nguyên thập phân không dấu %u : Số nguyên hex không dấu %o : Số nguyên bát phân không dấu l : Tiền tố dùng kèm với %d, %u, %x, %o để chỉ số nguyên dài (ví dụ %ld) + Các ký tự điều khiển và ký tự đặc biệt n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên. t : Canh cột tab ngang. r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng. a : Tiếng kêu bip. : In ra dấu ” : In ra dấu ” ‘ : In ra dấu ‘ %%: In ra dấu % Ví dụ 1: printf(“Bai hoc C dau tien. n”); ký tự điều khiển chuỗi ký tự
 22. 22. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 22 Hanoi Aptech Computer Education Center Kết quả in ra màn hình Bai hoc C dau tien. _ Ví dụ 2: printf(“Ma dinh dang ” in ra dau ” . n”); ký tự điều khiển ký tự đặc biệt chuỗi ký tự Kết quả in ra màn hình Ma dinh dang ” in ra dau “. _ Ví dụ 3: giả sử biến i có giá trị = 5 xuất giá trị biến i printf(“So ban vua nhap la: %d . n”, i); đối mục là biến (kiểu int) ký tự điều khiển chuỗi ký tự mã định dạng (kiểu int) Kết quả in ra màn hình So ban vua nhap la: 5. _ Ví dụ 4: giả sử biến a có giá trị = 7 và b có giá trị = 4 xuất giá trị biểu thức a+b xuất giá trị biến b xuất giá trị biến a printf(“Tong cua 2 so %d va %d la %d . n”, a, b, a+b); đối mục 3 là biểu thức có giá trị là kiểu int đối mục 1, 2 là biến (kiểu int) ký tự điều khiển chuỗi ký tự mã định dạng (kiểu int) Kết quả in ra màn hình Tong cua 2 so 7 va 4 la 11. _ Ví dụ 5: sửa lại ví dụ 4 printf(“Tong cua 2 so %5d va %3d la %1d . n”, a, b, a+b); Bề rộng trường
 23. 23. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 23 Hanoi Aptech Computer Education Center Kết quả in ra màn hình Tong cua 2 so 7 va 4 la 11. _ 2 kí tự (mặc dù định dạng là 1) 3 kí tự 5 kí tự Ví dụ 6: sửa lại ví dụ 5 printf(“Tong cua 2 so %-5d va %-3d la %-1d . n”, a, b, a+b); Kết quả in ra màn hình Tong cua 2 so 7 va 4 la 11. _ 2 kí tự (mặc dù định dạng là 1) 3 kí tự 5 kí tự Dấu trừ trước bề rộng trường sẽ kéo kết quả sang trái Ví dụ 7: sửa lại ví dụ 4 printf(“Tong cua 2 so %02d va %02d la %04d . n”, a, b, a+b); Kết quả in ra màn hình Tong cua 2 so 07 va 04 la 0011. _ thêm 2 số 0 trước -> đủ 4 kí tự thêm 1 số 0 trước -> đủ 2 kí tự thêm 1 số 0 trước -> đủ 2 kí tự Ví dụ 8: giả sử int a = 6, b = 1234, c = 62 printf(“%7d%7d%7d.n”, a, b, c); printf(“%7d%7d%7d.n”, 165, 2, 965); Kết quả in ra màn hình 6 1234 62 165 2 965 _ Số canh về bên phải bề rộng trường. printf(“%-7d%-7d%-7d.n”, a, b, c); printf(“%-7d%-7d%-7d.n”, 165, 2, 965); Kết quả in ra màn hình 6 1234 62 165 2 965 _ Số canh về bên trái bề rộng trường.
 24. 24. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 24 Hanoi Aptech Computer Education Center Ví dụ 9: giả sử float a = 6.4, b = 1234.56, c = 62.3 printf(“%7.2d%7.2d%7.2d.n”, a, b, c); số số lẻ Kết quả in ra màn hình 6.40 1234.56 62.30 _ Số canh về bên phải bề rộng trường. 7 kí tự Bề rộng trường bao gồm: phần nguyên, phần lẻ và dấu chấm động Ví dụ 10: giả sử float a = 6.4, b = 1234.55, c = 62.34 printf(“%10.1d%10.1d%10.1d.n”, a, b, c); printf(“%10.1d%10.1d%10.1d.n”, 165, 2, 965); Kết quả in ra màn hình 6.4 1234.6 62.3 165.0 2.0 965.0 _ Số canh về bên phải bề rộng trường. printf(“%-10.2d%-10.2d%-10.2d.n”, a, b, c); printf(“%-10.2d%-10.2d%-10.2d.n”, 165, 2, 965); Kết quả in ra màn hình 6.40 1234.55 62.34 165.00 2.00 965.00 _ Số canh về bên trái bề rộng trường. 4.2.2 Hàm scanf Định dạng khi nhập liệu. Cú pháp scanf (“chuỗi định dạng”[, đối mục 1, đối mục 2,]); Khi sử dụng hàm phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h> – scanf: tên hàm, phải viết bằng chữ thường. – khung định dạng: được đặt trong cặp nháy kép (” “) là hình ảnh dạng dữ liệu nhập vào. – đối mục 1,: là danh sách các đối mục cách nhau bởi dấu phẩy, mỗi đối mục sẽ tiếp nhận giá trị nhập vào. Ví dụ 11: scanf(“%d”, &i); đối mục 1 mã định dạng Nhập vào 12abc, biến i chỉ nhận giá trị 12. Nhập 3.4 chỉ nhận giá trị 3.
 25. 25. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 25 Hanoi Aptech Computer Education Center Ví dụ 12: scanf(“%d%d”, &a, &b); Nhập vào 2 số a, b phải cách nhau bằng khoảng trắng hoặc enter. Ví dụ 13: scanf(“%d/%d/%d”, &ngay, &thang, &nam); Nhập vào ngày, tháng, năm theo dạng ngay/thang/nam (20/12/2002) Ví dụ 14: scanf(“%d%*c%d%*c%d”, &ngay, &thang, &nam); Nhập vào ngày, tháng, năm với dấu phân cách /, -,; ngoại trừ số. Ví dụ 15: scanf(“%2d%2d%4d”, &ngay, &thang, &nam); Nhập vào ngày, tháng, năm theo dạng dd/mm/yyyy. 4.3 Bài tập 1. Viết chương trình đổi một số nguyên hệ 10 sang hệ 2. 2. Viết chương trình đổi một số nguyên hệ 10 sang hệ 16. 3. Viết chương trình đọc và 2 số nguyên và in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/). Nhận xét kết quả chia 2 số nguyên. 4. Viết chương trình nhập vào bán kính hình cầu, tính và in ra diện tích, thể tích của hình cầu đó. Hướng dẫn: S = 4R2 và V = (4/3)R3 . 5. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị bình phương (a2 ), lập phương (a3 ) của a và giá trị a4 . 6. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “ngay/thang/nam” (chỉ lấy 2 số cuối của năm). 7. Viết chương trình nhập vào số giây từ 0 đến 86399, đổi số giây nhập vào thành dạng “gio:phut:giay”, mỗi thành phần là một số nguyên có 2 chữ số. Ví dụ: 02:11:05
 26. 26. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 26 Hanoi Aptech Computer Education Center Bài 5 : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN (Cấu trúc chọn) 5.1 Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: – Ý nghĩa lệnh, khối lệnh. – Cú pháp, ý nghĩa, cách sử dụng lệnh if, lệnh switch. – Một số bài toán sử dụng lệnh if, switch thông qua các ví dụ. – So sánh, đánh giá một số bài toán sử dụng lệnh if hoặc switch. – Cách sử dụng các cấu trúc lồng nhau. 5.2 Nội dung 5.2.1 Lệnh và khối lệnh 5.2.1.1 Lệnh Là một tác vụ, biểu thức, hàm, cấu trúc điều khiển Ví dụ 1: x = x + 2; printf(“Day la mot lenhn”); 5.2.1.2 Khối lệnh Là một dãy các câu lệnh được bọc bởi cặp dấu { }, các lệnh trong khối lệnh phải viết thụt vô 1 tab so với cặp dấu { } Ví dụ 2: { //dau khoi a = 5; b = 6; viết thụt vô 1 tab so với cặp { } printf(“Tong %d + %d = %d”, a, b, a+b); } //cuoi khoi Quên dùng cặp dấu { } bao bọc khi sử dụng khối lệnh, hoặc mở dấu { và quên đóng dấu } 5.2.2 Lệnh if Câu lệnh if cho phép lựa chọn một trong hai nhánh tùy thuộc vào giá trị của biểu thức luận lý là đúng (true) hay sai (false) hoặc khác không hay bằng không. 5.2.2.1 Dạng 1 (if thiếu) Quyết định sẽ thực hiện hay không một khối lệnh. Cú pháp lệnh if (biểu thức luận lý)  từ khóa if phải viết bằng chữ thường khối lệnh;  kết quả của biểu thức luận lý phải là đúng ( 0) hoặc sai (= 0)
 27. 27. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 27 Hanoi Aptech Computer Education Center Lưu đồ nếu biểu thức luận lý đúng thì thực hiện khối lệnh và thoát khỏi if, ngược lại không làm gì cả và thoát khỏi if. Nếu khối lệnh bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { } Diễn giải: + Khối lệnh là một lệnh ta viết lệnh if như sau: if (biểu thức luận lý) lệnh; + Khối lệnh bao gồm nhiều lệnh: lệnh 1, lệnh 2…, ta viết lệnh if như sau: if (biểu thức luận lý) { lệnh 1; lệnh 2; … } Không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh if. Ví dụ: if(biểu thức luận lý); trình biên dịch không báo lỗi nhưng khối lệnh không được thực hiện cho dù điều kiện đúng hay sai. Ví dụ 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tìm và in ra số lớn nhất. a. Phác họa lời giải Trước tiên ta cho giá trị a là giá trị lớn nhất bằng cách gán a cho max (max là biến được khai báo cùng kiểu dữ liệu với a, b). Sau đó so sánh b với a, nếu b lớn hơn a ta gán b cho max và cuối cùng ta được kết quả max là giá trị lớn nhất. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo 3 biến a, b, max kiểu số nguyên – Nhập vào giá trị a – Nhập vào giá trị b – Gán a cho max – Nếu b > a thì gán b cho max – In ra kết quả max – int ia, ib, imax; – printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); – printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); – imax = ia; – if (ib > ia) imax = ib; – printf(“So lon nhat = %d.n”, imax); Biểu thức luận lý phải đặt trong cặp dấu ( ). if ib > ia  báo lỗi bthức luận lý khối lệnh Đúng Sai Vào Ra
 28. 28. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 28 Hanoi Aptech Computer Education Center c. Mô tả bằng lưu đồ d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh tim so lon nhat tu 2 so nguyen a, b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, imax; printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); imax = ia; if (ib>ia) imax = ib; printf(“So lon nhat = %d.n”, imax); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a : 10 Nhap vao so b : 8 So lon nhat = 10. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 7, b = 9 a = 5, b = 5 Quan sát và nhận xét kết quả Ví dụ 4: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Nếu a lớn hơn b thì hoán đổi giá trị a và b, ngược lại không hoán đổi. In ra giá trị a, b. a. Phác họa lời giải b > a Đúng Bắt đầu Nhập a, b Sai So lon nhat = max Kết thúc max = a max = b
 29. 29. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 29 Hanoi Aptech Computer Education Center Nếu giá trị a lớn hơn giá trị b, bạn phải hoán chuyển 2 giá trị này cho nhau (nghĩa là a sẽ mang giá trị b và b mang giá trị a) bằng cách đem giá trị a gởi (gán) cho biến tam (biến tam được khai báo theo kiểu dữ liệu của a, b), kế đến bạn gán giá trị b cho a và cuối cùng bạn gán giá trị tam cho b, rồi in ra a, b. b. Mô tả quy trình thực hiện (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo 3 biến a, b, tam kiểu số nguyên – Nhập vào giá trị a – Nhập vào giá trị b – Nếu a > b thì tam = a; a = b; b = tam; – In ra a, b – int ia, ib, itam; – printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); – printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); – if (ia > ib) { itam = ia; ia = ib; ib = itam; } – printf(“%d, %dn”, ia, ib); c. Mô tả bằng lưu đồ d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh hoan vi 2 so a, b neu a > b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, itam; printf(“Nhap vao so a: “); a > b Đúng Bắt đầu Nhập a, b Sai In a, b Kết thúc tam = a a = b b = tam
 30. 30. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 30 Hanoi Aptech Computer Education Center scanf(“%d”, &ia); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); if (ia>ib) { itam = ia; //hoan vi a va b ia = ib; ib = itam; } printf(“%d, %d.n”, ia, ib); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a : 10 Nhap vao so b : 8 8, 10 _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 1, b = 8 a = 2, b = 2 Quan sát và nhận kết quả 5.2.2.2 Dạng 2 (if đ ủ) Quyết định sẽ thực hiện 1 trong 2 khối lệnh cho trước. Cú pháp lệnh if (biểu thức luận lý)  từ khóa if, else phải viết bằng chữ thường khối lệnh 1;  kết quả của biểu thức luận lý phải là else đúng ( 0) hoặc sai (= 0) khối lệnh 2; Lưu đồ nếu biểu thức luận lý đúng thì thực hiện khối lệnh 1 và thoát khỏi if ngược lại thực hiện khối lệnh 2 và thoát khỏi if. Nếu khối lệnh 1, khối lệnh 2 bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { } Ví dụ 5: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo “a bằng b” nếu a = b, ngược lại in ra thông báo “a khác b”. a. Phác họa lời giải So sánh a với b, nếu a bằng b thì in ra câu thông báo “a bằng b”, ngược lại in ra thông báo “a khác b”. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C bthức luận lý khối lệnh 1 Đúng Sai Vào Ra khối lệnh 2
 31. 31. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 31 Hanoi Aptech Computer Education Center – Khai báo 2 biến a, b kiểu số nguyên – Nhập vào giá trị a – Nhập vào giá trị b – Nếu a = b thì in ra thông báo “a bằng b” Ngược lại (còn không thì) in ra thông báo “a khác b” – int ia, ib; – printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); – printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); – if (ia == ib) printf(“a bang bn”); else printf(“a khac bn”); c. Mô tả bằng lưu đồ d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh in ra thong bao “a bang b” neu a = b, nguoc lại in ra “a khac b” */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib; printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); if (ia == ib) printf(“a bang bn”); else printf(“a khac bn”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a : 10 Nhap vao so b : 8 a khac b. Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 6, b = 6 a = 1, b = 5 a= b Đúng Bắt đầu Nhập a, b Sai a bang b Kết thúc a khac b
 32. 32. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 32 Hanoi Aptech Computer Education Center _ Quan sát và nhận xét kết quả Sau else không có dấu chấm phẩy. Ví dụ: else; printf(‘a khac bn”); trình biên dịch không báo lỗi, lệnh printf(“a khac bn”); không thuộc else Ví dụ 6: Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ ‘a’ đến ‘z’ thì đổi sang chữ in hoa và in ra, ngược lại in ra thông báo “Kí tự bạn vừa nhập là: c”. a. Phác họa lời giải Trước tiên bạn phải kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng ‘a’ và ‘z’ thì đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c  32 rồi gán lại cho chính nó (c = c  32) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66, còn a là 97, b là 98), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại, in câu thông báo “Kí tự bạn vừa nhập là: c”. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo biến c kiểu kí tự – Nhập vào kí tự c – Nếu c >= a và c <= z thì c = c  32 in c ra màn hình Ngược lại in ra thông báo ” Kí tự bạn vừa nhập là: c ” – char c; – printf(“Nhap vao 1 ki tu: “); scanf(“%c”, &c); – if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’) { c = c  32; printf(“Ki tu hoa la: %c.n”, c); }; else printf(“Ki tu ban vua nhap la: %c.n”, c); c. Mô tả bằng lưu đồ d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help c = c  32 c >= ‘a’ và c <= ‘z’ Đúng Bắt đầu Nhập c Sai Ki tu hoa = c Kết thúc Ki tu vua nhap = c
 33. 33. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 33 Hanoi Aptech Computer Education Center /* Chuong trinh nhap vao ky tu c, neu c la chu thuong in ra chu IN HOA */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char c; printf(“Nhap vao 1 ki tu: “); scanf(“%c”, &c); if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’) //hoac if(c >= 97 && c <= 122) { c = c  32; //doi thanh chu in hoa printf(“Ki tu hoa la: %c.n”, c); }; else printf(“Ki tu ban vua nhap la: %c.n”, c); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao mot ki tu: g Ki tu hoa la: G. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: c=”!”, c=”2″, c=”A”, c=”u” Quan sát và nhận xét kết quả 5.2.2.3 Cấu trúc else if Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước. Cú pháp lệnh if (biểu thức luận lý 1)  từ khóa if, else if, else phải viết bằng chữ thường khối lệnh 1;  kết quả của biểu thức luận lý 1, 2..n phải là else if (biểu thức luận lý 2) đúng ( 0) hoặc sai (= 0) khối lệnh 2; else if (biểu thức luận lý n-1)  Nếu khối lệnh 1, 2n bao gồm từ 2 lệnh khối lệnh n-1; trở lên thì phải đặt trong dấu { } else khối lệnh n; Nếu biểu thức luận lý 1 đúng thì thực hiện khối lệnh 1 và thoát khỏi cấu trúc if Lưu đồ Ngược lại Nếu biểu thức luận lý 2 đúng thì thực hiện khối lệnh 2 và thoát khỏi cấu trúc if Ngược lại Nếu biểu thức luận lý n-1 đúng thì thực hiện khối lệnh n-1 và thoát khỏi cấu trúc if Ngược lại thì thực hiện khối lệnh n. BTLL 1 Sai Vào BTLL 2 Sai BTLL n-1 Sai Đúng Đúng Đúng
 34. 34. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 34 Hanoi Aptech Computer Education Center Ví dụ 7: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo “a lớn hơn b” nếu a>b, in ra thông báo “a nhỏ hơn b” nếu a<b, in ra thông báo “a bằng b” nếu a=b. a. Phác họa lời giải Trước tiên so sánh a với b. Nếu a > b thì in ra thông báo “a lớn hơn b”, ngược lại nếu a < b thì in ra thông báo “a nhỏ hơn b”, ngược với 2 trường hợp trên thì in ra thông báo “a bằng b”. b. Mô tả quy trình thực hiện (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo 2 biến a, b kiểu số nguyên – Nhập vào giá trị a – Nhập vào giá trị b – Nếu a > b thì in ra thông báo “a lớn hơn b” Ngược lại Nếu a < b thì in ra thông báo “a nhỏ hơn b” Ngược lại thì in ra thông báo “a bằng b” – int ia, ib; – printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); – printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); – if (ia > ib) printf(“a lon hon b.n”); else if (ia < ib) printf(“a nho hon b.n”); else printf(“a bang b.n”); c. Mô tả bằng lưu đồ d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao 2 so nguyen a, b. In ra thong bao a > b, a < b, a = b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) a > b Sai Bắt đầu Nhập a, b “a lon hon b” a < b Kết thúc Đúng “a nho hon b” “a bang b” Sai Đúng
 35. 35. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 35 Hanoi Aptech Computer Education Center { int ia, ib; printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); if (ia>ib) printf(“a lon hon b.n”); else if (ia<ib) printf(“a nho hon b.n”); else printf(“a bang b.n”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a : 5 Nhap vao so b : 7 a nho hon b _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 8, b = 4 a = 2, b = 2 Quan sát và nhận xét kết quả Ví dụ 8: Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ ‘a’ đến ‘z’ thì đổi sang chữ in hoa và in ra, nếu kí tự in hoa trong khoảng A đến Z thì đổi sang chữ thường và in ra, nếu kí tự là số từ 0 đến 9 thì in ra câu “Kí tự bạn vừa nhập là số (in ra kí tự c)”, còn lại không phải 3 trường hợp trên in ra thông báo “Bạn đã nhập kí tự (in ra kí tự c)”. a. Phác họa lời giải Nhập kí tự c vào, kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng ‘a’ và ‘z’ đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c  32 rồi gán lại cho chính nó (c = c  32) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66, còn a là 97, b là 98), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng ‘A’ và ‘Z’, đổi kí tự c thành chữ thường (theo cách ngược lại) và in ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng ‘0’ và ‘9’ thì in ra thông báo “Kí tự bạn vừa nhập là số”. Ngược lại, in câu thông báo “Bạn đã nhập kí tự”. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo biến c kiểu kí tự – Nhập vào kí tự c – Nếu c >= a và c <= z thì c = c  32 in c ra màn hình Ngược lại Nếu c >= A và c <= Z thì c = c + 32 in c ra màn hình – char c; – printf(“Nhap vao 1 ki tu: “); scanf(“%c”, &c); – if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’) { c = c  32; printf(“Ki tu hoa la: %c.n”, c); }; else if(c >= ‘A’ && c <= ‘Z’) { c = c + 32; printf(“Ki tu thuong la: %c.n”, c);
 36. 36. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 36 Hanoi Aptech Computer Education Center Ngược lại Nếu c >= 0 và c <= 9 thì in thông báo “Kí tự bạn vừa nhập là số c” Ngược lại thì in thông báo “Bạn đã nhập kí tự c” }; else if(c >= ‘0’ && c <= ‘9’) printf(“Ki tu Ban vua nhap la so %c.n”, c); else printf(“Ban da nhap ki tu %c.n”, c); Cũng như if, không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh else if. Ví dụ: else if(c >= ‘A’ && c <= ‘Z’); trình biên dịch không báo lỗi nhưng khối lệnh sau else if không được thực hiện. c. Mô tả bằng lưu đồ e. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao ki tu c. Doi ra hoa, thuong */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char c; printf(“Nhap vao 1 ki tu: “); scanf(“%c”, &c); if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’) //hoac if(c >= 97 && c <= 122) { c = c  32; //doi thanh chu in hoa c >= ‘a’ và c <= ‘z’ Đúng Bắt đầu Nhập c c = c  32 Ki tu hoa = c Kết thúc Ktu nhap la so c c >= ‘A’ và c <= ‘Z’ c >= ‘0’ và c <= ‘9’ Đúng c = c + 32 Ki tu thuong=c Sai Đúng Ban da nhap ktu c Sai Sai
 37. 37. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 37 Hanoi Aptech Computer Education Center printf(“Ki tu hoa la: %c.n”, c); }; else if(c >= ‘A’ && c <= ‘Z’) //hoac if(c >= 65 && c <= 90) { c = c + 32; //doi thanh chu thuong printf(“Ki tu thuong la: %c.n”, c); }; else if(c >= ‘0’ && c <= ‘9’) //hoac if(c >= 48 && c <= 57) printf(“Ki tu Ban vua nhap la so %c.n”, c); else printf(“Ban da nhap ki tu %c.n”, c); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao mot ki tu: g Ki tu hoa la: G. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: c=”!”, c=”2″, c=”a”, c=”Z” Quan sát và nhận xét kết quả 5.2.2.4 Cấu trúc if lồng Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước. Cú pháp lệnh Cú pháp là một trong 3 dạng trên, nhưng trong 1 hoặc nhiều khối lệnh bên trong phải chứa ít nhất một trong 3 dạng trên gọi là cấu trúc if lồng nhau. Thường cấu trúc if lồng nhau càng nhiều cấp độ phức tạp càng cao, chương trình chạy càng chậm và trong lúc lập trình dễ bị nhầm lẫn. Lưu ý: Các lệnh ifelse lồng nhau thì else sẽ luôn luôn kết hợp với if nào chưa có else gần nhất. Vì vậy khi gặp những lệnh if không có else, Bạn phải đặt chúng trong những khối lệnh rõ ràng để tránh bị hiểu sai câu lệnh. Ví dụ 9: Bạn viết các dòng lệnh sau: if (n > 0) if (a > b) x = a; else x = b; Mặc dù Bạn viết lệnh else thẳng hàng với if (n > 0), nhưng lệnh else ở đây được hiểu đi kèm với if (a > b), vì nó nằm gần với if (a > b) nhất và if (a > b) chưa có else. Để dễ nhìn và dễ hiểu hơn Bạn viết lại như sau: if (n > 0) if (a > b) x = a; else x = b; Còn nếu Bạn muốn lệnh else là của if (n > 0) thì Bạn phải đặt if (a > b) x = a trong một khối lệnh. Bạn viết lại như sau:
 38. 38. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 38 Hanoi Aptech Computer Education Center if (n > 0) { if (a > b) x = a; } else x = b; Lưu đồ Tương tự 3 dạng trên. Nhưng trong mỗi khối lệnh có thể có một (nhiều) cấu trúc if ở 3 dạng trên. Ví dụ 10: Viết chương trình nhập vào điểm của một học sinh. In ra xếp loại học tập của học sinh đó. (Cách xếp loại. Nếu điểm >= 9, Xuất sắc. Nếu điểm từ 8 đến cận 9, Giỏi. Nếu điểm từ 7 đến cận 8, Khá. Nếu điểm từ 6 đến cận 7, TBKhá. Nếu điểm từ 5 đến cận 6, TBình. Còn lại là Yếu). a. Phác họa lời giải Điểm số nhập vào nếu hợp lệ (0 <= điểm <= 10), bạn tiếp tục công việc xếp loại, ngược lại thông báo “Nhập điểm không hợp lệ”. Việc xếp loại bạn sử dụng cấu trúc else if. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo biến diem kiểu số thực – Nhập vào điểm số – Nếu diem >= 0 và diem <= 10 thì – Nếu diem >= 9 thì in ra xếp loại = Xuất sắc Ngược lại Nếu diem >= 8 thì in ra xếp loại = Giỏi Ngược lại Nếu diem >= 7 thì in ra xếp loại = Khá Ngược lại Nếu diem >= 6 thì in ra xếp loại = TBKhá Ngược lại Nếu diem >= 5 thì in ra xếp loại = TBình Ngược lại thì in ra xếp loại = Yếu Ngược lại thì in ra “Bạn nhập điểm không hợp lệ” – float fdiem; – printf(“Nhap vao diem so: “); scanf(“%f”, &fdiem); – if (fdiem >= 0 && fdiem <= 10) – if (fdiem >= 9) printf(“Xep loai = Xuat sac.n”); else if (fdiem >= 8) printf(“Xep loai = Gioi.n”); else if (fdiem >= 7) printf(“Xep loai = Kha.n”); else if (fdiem >= 6) printf(“Xep loai = TBKha.n”); else if (fdiem >= 5) printf(“Xep loai = TBinh.n”); else printf(“Xep loai = Yeu.n”); else printf(“Ban nhap diem khong hop le.n”); c. Mô tả bằng lưu đồ diem >= 0 và diem <= 10 Bắt đầu Nhập diem diem >=9 Đúng Sai diem >=8 Sai diem >=7 Sai diem >=6 Sai Sai Đúng Đúng Đúng
 39. 39. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 39 Hanoi Aptech Computer Education Center d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao 2 so nguyen a, b. In ra thong bao a > b, a < b, a = b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { float fdiem; printf(“Nhap vao diem so: “); scanf(“%f”, &fdiem); if (fdiem >=0 && fdiem <=10) if (fdiem >=9) printf(“Xep loai = Xuat sac.n”); else if (fdiem >=8) printf(“Xep loai = Gioi.n”); else if (fdiem >=7) printf(“Xep loai = Kha.n”); else if (fdiem >=6) printf(“Xep loai = TBKha.n”); else if (fdiem >=5) printf(“Xep loai = TBinh.n”); else printf(“Xep loai = Yeu.n”); else //if (fdiem>=0 && fdiem<=10) printf(“Nhap diem khong hop le.n”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao diem so: 6.5 Xep loai = TBKha. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: diem = 4, diem = 9, diem = 7, diem = 12 Quan sát và nhận xét kết quả e. Bàn thêm về chương trình
 40. 40. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 40 Hanoi Aptech Computer Education Center Trong chương trình trên cấu trúc else if được lồng vào trong cấu trúc dạng 2, trong cấu trúc else if ta không cần đặt trong khối vì tất cả các if trong cấu trúc này đều có else, nên else printf(“Nhap diem khong hop le.n”) đương nhiên là thuộc về if (fdiem >= 0 && fdiem <= 10). Giả sử trong cấu trúc else if không có dòng else printf(“Xep loai = Yeu.n”) thì khi đó dòng else printf(“Nhap diem khong hop le.n”) sẽ thuộc về cấu trúc else if chứ không thuộc về if (fdiem >=0 && fdiem <= 10). Đối với trường hợp đó bạn cần phải đặt cấu trúc else if vào trong {}, thì khi đó dòng else printf(“Nhap diem khong hop le.n) sẽ thuộc về if (fdiem >= 0 && fdiem <= 10). Ví dụ 11: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tìm và in ra số lớn nhất. a. Phác họa lời giải Trước tiên bạn so nếu a>b, mà a>c thì a lớn nhất, ngược lại c lớn nhất, còn nếu a<=b, mà c>b thì b lớn nhất, ngược lại c lớn nhất. b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật) Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ C – Khai báo 3 biến a, b, c kiểu số nguyên – Nhập vào số a – Nhập vào số b – Nhập vào số c – Nếu a > b thì – Nếu a > c thì a lớn nhất Ngược lại thì c lớn nhất Ngược lại – Nếu b > c thì b lớn nhất Ngược lại thì c lớn nhất – int ia, ib, ic; – printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); – printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); – printf(“Nhap vao so c: “); scanf(“%d”, &ic); – if (ia > ib) – if (ia > ic) printf(“%d lon nhat.n”, ia); else printf(“%d lon nhat.n”, ic); else – if (ib > ic) printf(“%d lon nhat.n”, ib); else printf(“%d lon nhat.n”, ic); c. Mô tả bằng lưu đồ Bắt đầu Nhập a, b, c Kết thúc a > b Sai a lớn nhất Đúng a > c c lớn nhất Sai Đúng b lớn nhất Đúng b > c c lớn nhất Sai
 41. 41. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 41 Hanoi Aptech Computer Education Center d. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao 2 so nguyen a, b, c. Tim, in ra so lon nhat */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, ic; printf(“Nhap vao so a: “); scanf(“%d”, &ia); printf(“Nhap vao so b: “); scanf(“%d”, &ib); printf(“Nhap vao so c: “); scanf(“%d”, &ic); if (ia > ib) if (ia > ic) printf(“%d lon nhat.n”, ia); else printf(“%d lon nhat.n”, ic); else if (ib > ic) printf(“%d lon nhat.n”, ib); else printf(“%d lon nhat.n”, ic); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so a: 4 Nhap vao so b: 5 Nhap vao so c: 3 5 lon nhat. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 5, b = 4, c = 2 a = 2, b = 1, c = 10 a = 5, b = 5, c = 5 Quan sát và nhận xét kết quả e. Bàn thêm về chương trình Trong chương trình trên cấu trúc dạng 2 được lồng vào trong cấu trúc dạng 2. 5.2.3 Lệnh switch Lệnh switch cũng giống cấu trúc else if, nhưng nó mềm dẻo hơn và linh động hơn nhiều so với sử dụng if. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế là kết quả của biểu thức phải là giá trị hằng nguyên (có giá trị cụ thể). Một bài toán sử dụng lệnh switch thì cũng có thể sử dụng if, nhưng ngược lại còn tùy thuộc vào giải thuật của bài toán. 5.2.3.1 Cấu trúc switchcase (switch thiếu) Chọn thực hiện 1 trong n lệnh cho trước.
 42. 42. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 42 Hanoi Aptech Computer Education Center Cú pháp lệnh switch (biểu thức)  từ khóa switch, case, break { phải viết bằng chữ thường case giá trị 1 : lệnh 1;  biểu thức phải là có kết quả là break; giá trị hằng nguyên (char, int, long,) case giá trị 2 : lệnh 2;  Lệnh 1, 2n có thể gồm nhiều lệnh, nhưng break; không cần đặt trong cặp dấu { } case giá trị n : lệnh n; [break;] } Lưu đồ Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch. Ví dụ 12: Viết chương trình nhập vào số 1, 2, 3. In ra tương ứng 1, 2, 3 sao. a. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao so 1, 2, 3. In ra so sao tuong ung */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int i; printf(“Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: “); Vào Ra Biểu thức = giá trị 1 ? Đúng lệnh 1 break ? Không = giá trị 2 ? Đúng lệnh 2 break ? Không = giá trị n ? Đúng lệnh n . . . Có Có break ? Không Có
 43. 43. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 43 Hanoi Aptech Computer Education Center scanf(“%d”, &i); switch(i) { case 3: printf(“*”); case 2: printf(“*”); case 1: printf(“*”); }; printf(“An phim bat ky de ket thuc!n”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: 2 ** _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: i = 1, i = 3, i = 0, i = 4 Quan sát và nhận xét kết quả b. Bàn thêm về chương trình Trong chương trình trên khi nhập vào i = 2 lệnh printf(“*”) ở dòng case 2 được thi hành, nhưng do không có lệnh break sau đó nên lệnh printf(“*”) ở dòng case 1 tiếp tục được thi hành. Kết quả in ra **. Không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh switch. Ví dụ: switch(i); trình biên dịch không báo lỗi nhưng các lệnh trong switch không được thực hiện. Ví dụ 13: Viết chương trình nhập vào tháng và in ra quý. (tháng 1 -> quý 1, tháng 10 -> quý 4) a. Phác họa lời giải Nhập vào giá trị tháng, kiểm tra xem tháng có hợp lệ (trong khoảng 1 đến 12). Nếu hợp lệ in ra quý tương ứng (1->3: quý 1, 4->6: quý 2, 7->9: quý 3, 10->12: quý 4). b. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao thang. In ra quy tuong ung */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ithang; printf(“Nhap vao thang: “); scanf(“%d”, &ithang); if (ithang > 0 && ithang <= 12) switch(ithang) { case 1: case 2: case 3: printf(“Quy 1.n”); break; case 4: case 5: case 6: printf(“Quy 2.n”); break; case 7: case 8:
 44. 44. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 44 Hanoi Aptech Computer Education Center case 9: printf(“Quy 3.n”); break; case 10: case 11: case 12:printf(“Quy 4.n”); break; }; else printf(“Thang khong hop le.n”); getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao thang: 4 Quy 2. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4 Quan sát và nhận xét kết quả c. Bàn thêm về chương trình Trong chương trình trên cấu trúc switchcase được lồng vào trong cấu trúc if dạng 2. 5.2.3.2 Cấu trúc switchcasedefault (switch đủ) Chọn thực hiện 1 trong n + 1 lệnh cho trước. Cú pháp lệnh switch (biểu thức)  từ khóa switch, case, break, default { phải viết bằng chữ thường case giá trị 1 : lệnh 1;  biểu thức phải là có kết quả là break; giá trị nguyên (char, int, long,) case giá trị 2 : lệnh 2;  Lệnh 1, 2n có thể gồm nhiều lệnh, nhưng break; không cần đặt trong cặp dấu { } case giá trị n : lệnh n; break; default : lệnh; [break;] } Lưu đồ Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch. Nếu giá trị biểu thức không trùng với bất kỳ giá trị i nào thì lệnh tương ứng với từ khóa default sẽ được thực hiện. Vào Biểu thức = giá trị 1 ? Đúng lệnh 1 break ? Không = giá trị 2 ? Đúng lệnh 2 break ? Không . . . Có Có
 45. 45. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 45 Hanoi Aptech Computer Education Center Ví dụ 14: Viết lại chương trình ở Ví dụ 12 a. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao so 1, 2, 3. In ra so sao tuong ung */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int i; printf(“Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: “); scanf(“%d”, &i); switch(i) { case 3: printf(“*”); case 2: printf(“*”); case 1: printf(“*”); break; default: printf(“Ban nhap phai nhap vao so 1, 2 hoac 3.n”); }; getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao so 1, 2 hoặc 3: 3 *** _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: i = 1, i = 3, i = 0, i = 4 Quan sát kết quả b. Bàn thêm về chương trình
 46. 46. Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 46 Hanoi Aptech Computer Education Center Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1, 2, 3 sẽ in ra số sao tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo “Bạn phải nhập vào số 1, 2 hoặc 3”. Ví dụ 15: Viết lại chương trình ở Ví dụ 13 a. Viết chương trình File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help /* Chuong trinh nhap vao thang. In ra quy tuong ung */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ithang; printf(“Nhap vao thang: “); scanf(“%d”, &ithang); switch(ithang) { case 1: case 2: case 3 : printf(“Quy 1.n”); break; case 4: case 5: case 6: printf(“Quy 2.n”); break; case 7: case 8: case 9: printf(“Quy 3.n”); break; case 10: case 11: case 12: printf(“Quy 4.n”); break; default : printf(“Ban phai nhap vao so trong khoang 1..12n”); }; getch(); } F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt – F9 Compile F9 Make F10 Menu Kết quả in ra màn hình Nhap vao thang: 4 Quy 2. _ Cho chạy lại chương trình và thử lại với: thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4 Quan sát kết quả c. Bàn thêm về chương trình Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1 đến 12 sẽ in quý tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo “Bạn phải nhập vào số trong khoảng 1..12”. 5.2.3.3 Cấu trúc switch lồng Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước. Cú pháp lệnh Cú pháp là một trong 2 dạng trên, nhưng trong 1 hoặc nhiều lệnh bên trong phải chứa ít nhất một trong 2 dạng trên gọi là cấu trúc switch lồng nhau. Thường cấu trúc switch lồng nhau càng nhiều cấp độ phức tạp càng cao, chương trình chạy càng chậm và trong lúc lập trình dễ bị nhầm lẫn. Lưu đồ

Share Clipboard        Name*        Description          Others can see my Clipboard CancelSave

admin