Giáo án Ngữ văn 8 bài miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Giáo án Ngữ văn 8 bài miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
TiÕt 24: Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n tù sù I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: – Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự. – Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: 1. Kiến thức: – Vai trò của yếu tố kể trong văn bản tự sự. – Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự. – Sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự. 2. Kĩ năng: – Nhận ra và phân tích được tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một văn bản tự sự. – Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn tự sự. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: – Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng.bảng phụ 2. Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. -Xem lại nội dung các bài về văn bản ở chương trình lớp 7. IV.Phương pháp: nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm V.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở học sinh 3.Bài mới: H§ cña GV&HS Gv: Gäi hs ®äc ®o¹n v¨n trong SGK. Hs ®äc bµi Néi dung I.Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè kÓ, t¶ vµ biÓu lé ? Trong ®o¹n trÝch trªn, t¸c gi¶ kÓ l¹i t×nh c¶m: nh÷ng viÖc g×? 1. §o¹n v¨n Sù viÖc bao trïm lªn ®o¹n trÝch trªn lµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì ®Çy c¶m ®éng cña nh©n vËt t«i víi ngêi mÑ l©u ngµy xa c¸ch. *yếu tố tự sự: – MÑ t«i vÉy t«i. – T«i ch¹y theo chiÕc xe chë mÑ. ?T×m c¸c yÕu tè miªu t¶ trong ®o¹n – MÑ kÐo t«i lªn xe. v¨n trªn? – T«i ßa lªn khãc. – MÑ t«i còng sôt sïi theo. ? X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n trªn? – T«i ngåi bªn mÑ, ®Çu ng¶ vµo c¸nh tay mÑ, quan s¸t g¬ng mÆt mÑ. *Yếu tố miêu tả: T«i thë hång héc, tr¸n ®Ém m« h«i, rÝu c¶ ?Hãy nhận xét về vị trí của những yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự trong đoạn văn? ch©n l¹i, mÑ t«i kh«ng cßm câi, g¬ng mÆt vÉn t¬i s¸ng víi ®«i m¾t ? Hãy bỏ tất cả các yếu tố miêu tả và biểu cảm, chỉ chép lại các câu văn kể sự việc, nhân vật thành một đoạn văn ? ”Mẹ tôi vẫy tôi. Tôi chạy theo chiếc xe chở mẹ. Mẹ kéo tôi lên xe. Tôi oà khóc Mẹ tôi khóc theo. Tôi ngồi bên mẹ, ngả đầu vào cánh tay mẹ, quan sát gương mặt mẹ.” trong vµ níc da mÞn, lµm næi bËt mµu hång cña hai gß m¸. *yếu tố biểu cảm: – Hay tại sự sung sướng bỗng dược trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc ? (suy nghĩ ) – Tôi thấy những cảm giác ?Em nhận xét gì về vai trò, tác dụng của miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự ? Nhận xét : Các yếu tố miêu tả giúp cho việc kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con thêm sinh động, tất cả màu sắc, hương vị, hình dáng, diện mạo của sự việc, nhân vật, hành động,… như hiện lên trước mắt người đọc. Yếu tố biểu cảm đã giúp người viết thể hiện được rõ tình mẫu tử sâu nặng, buộc người đọc phải xúc động, trăn trở, suy nghĩ trước sự việc và nhân vật. ?VËy các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn trên có tác dụng gì ? ? Nếu bỏ hết các yếu tố kể trong đoạn văn trên, chỉ để lại các câu văn miêu tả và biểu cảm thì kết quả sẽ như thế nào ? Nếu bỏ hết các yếu tố kể thì không có chuyện, bởi vì cốt truyện là do sự việc và nhân vật cùng với những hành động chính tạo nên. Các yếu tố miêu tả và biểu cảm chỉ có thể bám vào sự việc và nhân vật mới phát triển được. ?Vậy, theo em trong văn bản tự sự có các yếu tố ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. (cảm nhận) – Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm,và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. (phát biểu cảm tưởng) =>Các yếu tố miêu tả và biểu cảm làm cho ý nghĩa của truyện càng thêm thấm thía và sâu sắc, giúp tác giả thể hiện được thái độ trân trọng biểu cảm không? Tại sao lại như vậy? và tình cảm yêu mến của mình Trong văn tự sự rất ít khi tác giả chỉ kể người, kể đối với nhân vật và sự việc. việc mà thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Sự kết hợp các yếu tố tả, kể, bộc lộ cảm xúc trong văn bản tự sự làm cho câu chuyện được kể trở nên sinh động và sâu sắc hơn. Hs ®äc néi dung phÇn ghi nhí. GV:Sự việc, nhân vật và tình huống đã cho trước, HS không cần viết cả bài văn mà chỉ kể lại giây phút đầu tiên khi mình gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách. Gợi ý : – Nên bắt đầu từ chỗ nào ? – Từ xa thấy người thân như thế nào ? (tả hình dáng, mái tóc) – Lại gần thấy ra sao ? Kể hành động của mình và người thân, tả chi tiết khuôn mặt, quần áo, – Những biểu hiện tình cảm của hai người sau khi đã gặp như thế nào ? (vui mừng, xúc động thể hiện bằng các chi tiết nào ? Ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ, nét mặt,…) ?Tìm một đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố biểu cảm và miêu tả trong các tác phẩm đã học như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Tôi đi học của Thanh Tịnh và Lão Hạc của Nam Cao. HS thực hiện, đọc đoạn văn lựa chọn, GV cho HS trong lớp nhận xét , GV tổng kết , uốn nắn, đánh giá. Hs làm bài tập -C¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m kh«ng ®øng t¸ch riªng mµ ®an xen nhau mét c¸ch hµi hßa, ®Ó t¹o nªn mét m¹ch v¨n nhÊt qu¸n. 2.Ghi nhí:(sgk t 74) II/- Luyện tập. Bài 1: VI. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: a. Củng cố:- Tâp viết một đoạn văn có kết hợp sử dụng các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm : Đề tài tự chọn, yêu cầu viết không quá 2 trang. 2.DÆn dß: – Chuẩn bị bài mới: Đánh nhau với cối xay gió. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Video liên quan

admin