Trò Chơi Dân Gian · 29/04/2021 0

Giải Rubik Bịt mắt ( Blindfolded) phương pháp 3OP

Mục tiêu của bước này  là di chuyển tất cả các mảnh đến đúng vị trí của chúng trong khi vẫn giữ nguyên định hướng. Giống như định hướng, hoán vị cũng được chia thành các góc và các cạnh; tuy nhiên, mỗi lần xáo trộn có 50% khả năng xảy ra tính chẵn lẻ hoán vị, trong trường hợp này chúng ta cần hoán vị đồng thời một cặp cạnh và một cặp góc. Nguyên tắc tương tự của các bước thiết lập cũng áp dụng ở đây, nhưng có thêm các hạn chế để bảo toàn hướng.

Bước 3.1. Ghi nhớ các Cycle

Phương pháp hoán vị được giải thích ở đây được gọi là phương pháp chu trình và được sử dụng cho các góc cũng như các cạnh. Mục tiêu của bước này đó là nhóm các góc, các cạnh thành các Cycle, có độ dài 2 hoặc 3 phần tử. Trong phần này, “góc 1” đề cập đến góc ở điểm 1, không phải góc thuộc điểm 1. 

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định vị trí số nhỏ nhất chưa được viết (lần đầu tiên số này là 1).

– Nếu số đó tồn tại, hãy viết  “(” và sau đó là số đó.

– Nếu tất cả các số đã được viết, dừng lại.

Bước 2: Tìm số cuối cùng đã được viết. Xác định vị trí góc này cần được di chuyển.

– Nếu số chỗ này chưa được viết, hãy ghi lại và lặp lại bước 2.

– Nếu số của vị trí này đã được viết, hãy viết “)” để kết thúc chu kỳ. Chuyển sang bước 1.

 

Hãy xem cụ thể hơn ở ví dụ sau:

Ví dụ: Xáo trộn 1 khối Rubik đã giải theo công thức sau: R2 F2 D’ L2 B2 U’ R2 B2 F2 D2 L2 D’ B2 U’ R’ F R’ L’ U B D R’ F D U’

Bắt đầu một chu kỳ với góc 1: (1

1 thuộc về 2: (12

2 thuộc về 8: (128

8 thuộc về 6: (1286

6 thuộc về 1, hoàn thành chu kỳ này: (1286)

Bắt đầu một chu kỳ mới với góc 3, góc thấp nhất chưa được sử dụng: (1286) (3

3 thuộc về 3, hoàn thành chu trình này. Chúng tôi bỏ qua chu kỳ này: (1286) (3) hoặc (1286)

Bắt đầu một chu kỳ mới với góc 4: (1286) (4

4 thuộc về 5: (1286) (45

5 thuộc về 7: (1286) (457

7 thuộc về 4, hoàn thành chu kỳ này: (1286) (457).

Lưu ý rằng chúng ta có thể bắt đầu một chu kỳ mới bằng cách sử dụng bất kỳ góc nào chưa thuộc chu kỳ. Tuy nhiên, luôn bắt đầu với góc có số thấp nhất có thể (hoặc sớm nhất trong một số thứ tự đã đặt nếu không sử dụng số) giúp việc ghi nhớ đơn giản và ít suy nghĩ hơn đồng nghĩa với thời gian nhanh hơn.

 

Bước 3.2. Định hướng góc

– Với 1 Cycle có độ dài 3

Ở bước này, chúng ta tiến hành xoay vòng 3 góc. Để thuận tiện, chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ giải (123) và một ví dụ giải (214), cả hai đều có thể được thực hiện trên mặt U hoặc D mà không bị xáo trộn định hướng.

Công thức:

Như ở bước 1 và bước 2, tại bước 3 này chúng ta cũng sẽ dùng công thức liên có cấu trúc như sau:  YXY’

Toàn bộ quy trình để giải một chu kỳ 3 trông như sau:

1. Sử dụng các bước thiết lập trong nhóm (UDF2B2R2L2) để đặt ba góc hoặc tất cả trên mặt U hoặc tất cả trên mặt D.

2. Hoán vị các góc bằng một trong hai thuật toán.

3. Đảo ngược các bước thiết lập.

 

Ví dụ 8: Xét chu trình (274), có thể giải được dưới dạng DL2D2B2-L’BL’F2LB’L’F2L2-B2D2L2D ‘. 

Di chuyển thiết lập DL2D2B2 sẽ đưa ba góc đến (214). 

Thuật toán thứ hai giải quyết chu trình này và cuối cùng, đảo ngược các bước thiết lập với B2D2L2D

 

– Với 1 Cycle có độ dài 2

CP(12)(34): xUR’U’LURU’R’2wU’RULU’R’Ux

CP(13)(24): U2 EP(13)(24) = U2RLU2R’L’F’B’U2FB

CP(24)(37): (RB’R’B)x3

CP(34)(26): (U2’RU’R’U’RU’R’)*2 

CP(34)(15): (U2’L’ULUL’UL)*2 (mirror)

Hoặc:

Bước 3.3. Định hướng cạnh   

Đối với nhiều người, hoán vị cạnh là phần khó nhất của phương pháp 3OP vì nó liên quan đến 12mảnh, nhiều hơn số góc. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng cho các góc cũng được sử dụng cho các cạnh; chúng ta vẫn sẽ sử dụng 3 chu kỳ để giảm lần lượt các chu kỳ. Sự khác biệt duy nhất là các bước di chuyển thiết lập bây giờ phải nằm trong nhóm (UDF2B2RL), có nghĩa là không có F / B lượt duy nhất, để bảo toàn hướng. Cẩn thận hơn để nhớ chính xác thứ tự lần lượt. 

– Với 1 Cycle có độ dài 3

EP(421): RU’RURURU’R’U’R2

EP(241): R2URUR’U’R’U’R’UR’

– Với 1 Cycle có độ dài 2

EP(13)(24): RLU2R’L’F’B’U2FB

EP(14)(23): UR’U’RU’RURU’R’URUR2U’R’U

EP(1 3)(9 11): M2U2M2U2

EP(1 11)(3 9): ME2ME2

EP(1 3)(7 8): (R2U2)*3