Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38

Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38

Hướng dẫn trả lời Getting Started Unit 4 lớp 7 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 38 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Hướng dẫn trả lời Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Getting Started Unit 4 lớp 7 Music and Arts để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Getting Started Unit 4 lớp 7

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

Making plans for the weekend

Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38

Nick: Hi Duong. How are things?

Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

Nick: No, I haven’t. I heard that it’s not as good as it was before.

Duong: Oh no! It’s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we do this weekend?

Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let’s go!

Duong: But we can watch the concert live on TV

Nick: Oh, come on! It’s quite different to be there in person – the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere… it will be fantastic!

Duong: I don’t like so much noise,Nick. Loud pop music really isn’t my thing.

Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

Duong: How about going to the cinema? I like films.

Nick: Me too. OK, we can go to the cinema if I get to choose the film!

Tạm dịch:

Nick: Chào Dương. Mọi việc thế nào rồi?

Dương: Tốt. Ồ, bạn đã từng đi xem triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” gần đây chưa?

Nick: Chưa. Mình đã nghe rằng nó không hay như đã từng diễn ra trước đây.

Dương: Ồ không! Tuyệt! Mình đã đến đó cuối tuần rồi. Những bức tranh thật xuất sắc! Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ làm gì?

Nick: Để mình xem. Nhóm La La Las đang chơi ở câu lạc bộ Thanh niên, chúng ta đi nhé!

Dương: Nhưng chúng ta có thể xem buổi đại nhạc hội trực tiếp trên ti vi mà.

Nick: Ồ, thôi nào! Hoàn toàn khác khi chúng ta xem tại đó – những nhạc sĩ, đám đông, ánh sáng đầy màu sắc, không khí… nó sẽ thật tuyệt!

Dương: Mình không thích quá nhiều tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop ồn ào thật sự không phải là điều mình thích.

Nick: Thôi nào Dương. Nó sẽ thật hào hứng đấy!

Dương: Chúng ta hãy đi rạp chiếu phim đi? Mình thích xem phim.

Nick: Mình cũng thế, được thôi, chúng ta có thể đi đến rạp chiếu phim nếu mình được chọn phim!

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Câu này đúng (T) hay sai (F)?)

Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38 hình 1

Đáp án: 

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Dương và Nick đang lên kế hoạch cho cuối tuần của họ.

2. Triển lãm nghệ thuật không hay như trước đây.

3. Nick thích nhạc pop.

4. Dương muốn đi đến đại nhạc hội nhạc pop.

5. Nick sẽ để cho Dương chọn phim.

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

(Hoàn thành những câu sau bằng cách viết một từ/ cụm từ, từ bài đàm thoại trên.)

1. Crazy Paint art gallery is _____ before.

2. Duong says it is very _____ at pop concerts.

3. Nick thinks pop concerts are _____.

4. Nick says it’s more exciting to be at pop concerts _____.

5. Duong and Nick have decided to go to the _____.

Đáp án: 

1. as good as

Tạm dịch:Triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” hay như trước đây.

2. loud

Tạm dịch:Dương nói thật là ồn ào khi ở đại nhạc hội nhạc pop.

3. fantastic

Tạm dịch: Nick nghĩ rằng đại nhạc hội nhạc pop thật tuyệt.

4. in person

Tạm dịch:Nick nói rằng thật thú vị hơn khi chính mình có mặt ở đại nhạc hội nhạc pop.

5. cinema

Tạm dịch: Dương và Nick đã quyết định đi đến rạp chiếu phim.

c. Find these expression in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cụm từ này trong bài đàm thoại. Kiểm tra chúng có nghĩa là gì.)

1. Let me see.

2. Come on.

3. It isn’t my thing

Đáp án: 

1. Let them see : used when you are thinking what to say or reply

Tạm dịch:Hãy để họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ cái gì để nói hoặc trả lời.

2. Come on: used to show that you don’t agree with what somebody has said

Tạm dịch: Thôi nào: được sử dụng để thể hiện rằng bạn không đồng ý với điều mà ai đó đã nói.

3. It isn’t my thing: used to show that you don’t like something

Tạm dịch:Không phải điều tôi thích: được dùng để thể hiện rằng bạn không thích điều gì đó.

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai với sự thể hiện ở trên. Sau đó thực hành chúng.)

Đáp án: 

A: We will go to the theatre next Saturday. Can you go, too?

B: Let’s me see. I’ll have to ask my parents first.

A: Oh, I don’t like kids at all. They cry all the time.

B: Come on. You also cried when you was a kid.

A: Hey, let’s go to the zoo tomorrow!

B: Oh, it isn’t my thing.

Tạm dịch:

A: Tụi mình sẽ đi đến nhà hát vào thứ Bảy tới. Bạn cũng có thể đi chứ?

B: Để mình xem nào. Mình sẽ phải hỏi ba mẹ đầu tiên.

A: Ồ mình không thích trẻ em chút nào. Chúng khóc suốt.

B: Thôi nào. Khi bạn là một đứa trẻ bạn cũng khóc mà.

A: Này, chúng ta hãy đến sở thú vào ngày mai đi.

B: Ồ, đó không phải điều mình thích.

» Bài trước: Vocabulary Unit 4 lớp 7

Bài 2

Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat

(Viết từ/ cụm từ đứng bên dưới mỗi bức hình. Sau đó nghe và lặp lại chúng.)

Click tại đây để nghe:

Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38 hình 3

Đáp án: 

1. microphone

2. camera

3. painting

4.  musical instruments

5. portrait

6. art gallery

7. crayons

8. museum

9. opera

10. paintbrush

Tạm dịch:

1. micro

2. máy chụp hình

3. tranh vẽ

4. nhạc cụ

5. ảnh chân dung

6. triển lãm nghệ thuật

7. bút chì màu

8. bảo tàng

9. nhạc kịch

10. cọ vẽ

Bài 3

Task 3. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành những câu này với những từ ở phần 2.)

paintbrush;         camera;          portrait;          art gallery;          microphone;          opera;          museum;          painting;          crayons;          musical instruments

1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city _____.

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his _____ of the old Ha Noi streets.

3. In Barcelona, Spain, you can visit a _____ dedicated to the life of Picasso.

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good is _____ important.

5. I rarely listen to _____  at home. I can’t understand the words they sing, and I prefer modern music.

Đáp án: 

1. art gallery

Tạm dịch: Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, bắt đầu vào hôm nay ở triển lãm nghệ thuật thành phố.

2. paintings

Tạm dịch:Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ yêu thích của tôi. Tôi thích những bức vẽ của ông ấy về đường phố Hà Nội xưa.

3. museum

Tạm dịch:Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn có thể thăm một bảo tàng nói về việc cống hiến cho đời của Picasso.

4. camera

Tạm dịch: Tôi nghĩ nhiếp ảnh là một hình thức nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, có một máy chụp hình tốt thật quan trọng.

5. opera

Tạm dịch:Tôi hiếm khi nghe nhạc kịch ở nhà. Tôi không thể hiểu những từ mà họ hát và tôi thích nhạc hiện đại hơn.

» Bài tiếp theo: A Closer Look 1 Unit 4 lớp 7

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Getting Started Unit 4 lớp 7 trang 38 SGK Tiếng Anh 7 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

admin