[FM/F9: Tóm tắt kiến thức] Lesson 13: Chi phí sử dụng vốn (Cost of capital)

[FM/F9: Tóm tắt kiến thức] Lesson 13: Chi phí sử dụng vốn (Cost of capital)

Như bài trước tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá, nguồn vốn gồm có 2 loại là nguồn vốn từ vốn đi vay và nguồn vốn từ vốn chủ chiếm hữu. Khi doanh nghiệp sử dụng vốn, họ sẽ phải trả ngân sách cho những nhà đầu tư. Trong bài này, tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá đơn cử về ngân sách sử dụng vốn .

Chi phí sử dụng vốn (Cost of capital) được hiểu là tỷ lệ lợi nhuận (rate of return) mà doanh nghiệp phải trả cho các cung cấp vốn.

Chi phí sử dụng vốn phản ánh rủi ro (riskiness) của việc cung cấp vốn. Do đó nó được phân tích theo 3 yếu tố:

Do đó, những công ty có rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại và rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính càng cao thì ngân sách sử dụng vốn càng lớn .

Trong thực tế, không một công ty nào hoạt động chỉ sử dụng một loại nguồn vốn từ nợ hoặc vốn chủ sở hữu mà thường kết hợp cả hai để đạt được hiệu quả tốt nhất. Do đó, chi phí sử dụng vốn gồm 2 loại:

I. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (Cost of equity)

Ngân sách chi tiêu sử dụng vốn chủ sở hữu được xác lập bằng 2 quy mô sau :

1. Mô hình Dividend growth model

 
Trong đó :

 • g là tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hằng năm. Có 2 cách ước tính g:

Phương pháp tính trung bình

(The averaging method)

Mô hình tăng trưởng Gordon

(Gordon’s growth model)

● g = br
b là tỷ trọng doanh thu giữ lại thay vì trả cổ tức
r là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của khoản góp vốn đầu tư

Mô hình này rất rõ ràng nhưng có một số hạn chế sau:

 • Mô hình giả định cổ tức của cổ phiếu tương lai tăng trưởng qua các năm theo một tỷ lệ không đổi. Điều này là không thực tế
 • Nếu doanh nghiệp không chia cổ tức thì mô hình này không có ý nghĩa
 • Mô hình giả sử rằng không phát sinh chi phí khi phát hành cổ phiếu là không hợp lý

2. Mô hình CAPM (Capital asset pricing model)

Mô hình này dựa trên việc giám sát rủi ro đáng tiếc mạng lưới hệ thống ( systematic risk ) của khoản góp vốn đầu tư và xác lập tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư nhu yếu để bù đắp rủi ro đáng tiếc của công ty .

Trong đó :

 •  là chi phí vốn
 • là risk – free rate of return
 • là tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư kỳ vọng để bù đắp rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính
 • là hệ số bê-ta đo lường rủi ro hệ thống của khoản đầu tư. Các trường hợp:

+ ) = 1 : rủi ro đáng tiếc bằng mức trung bình của thị trường
+ ) = 0 : doanh thu của khoản góp vốn đầu tư không bị ảnh hưởng tác động bởi rủi ro đáng tiếc thị trường
+ ) > 1 : rủi ro đáng tiếc cao hơn mức trung bình của thị trường
+ ) Rủi ro hệ thống

(Systematic risk)

Rủi ro phi hệ thống

(Unsystematic risk)

 • Là rủi ro liên quan đến sự biến động của toàn bộ thị trường
 • Không thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư
 • Là rủi ro phát sinh của từng khoản đầu tư riêng biệt
 • Có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư

Mô hình này có 1 số ít hạn chế sau :

 • Mô hình chỉ xem xét rủi ro hệ thống nên không phản ánh đúng rủi ro thực tế đầu tư
 • Nhiều giả đinh ước tính được sử dụng như
 • Xác định dựa trên phân tích thống kê có thể khống đúng trong khi  thay đổi theo thời gian.

II. Chi phí sử dụng vốn vay (cost of debt)

Là tỷ suất lợi nhuận mà công ty phải trả cho những chủ nợ để hoàn toàn có thể được vay vốn. Các loại vốn vay phổ cập :

Irredeemable debt capital

Redeemable debt capital

● Là khoản nợ vay trả lãi định kỳ nhưng không có ngày đáo hạn đơn cử
● Số tiền trả lãi hàng kỳ là vô hạn ( perpetuity )

i là tiền lãi hàng kỳ trước thuế
● Là những khoản vay mà lãi suất vay được trả cho đến khi khoản vay đáo hạn .

Convertible debt

Preference share

● Là khoản nợ hoàn toàn có thể được quy đổi sang CP sau một thời hạn nhất định .
● Nếu việc quy đổi không được diễn ra, giá trị quy đổi không được xem xét : tính tựa như Redeemable debt
● Nếu việc quy đổi hoàn toàn có thể diễn ra :

Giá trị chuyển đổi (conversion value) =

● R là số CP nhận được lúc quy đổi
n là số năm để quy đổi
g là tỷ suất tăng trưởng của giá CP

● Là những CP được nhận cổ tức theo tỷ suất cố định và thắt chặt hàng năm

III. Chi phí sử dụng vốn (cost of capital)

Dựa trên quy mô WACC ( Weighted average cost of capital ). WACC là ngân sách sử dụng vốn cho toàn bộ những nguồn vốn dài hạn của công ty, dựa theo tỷ suất ( proportion ) của mỗi thành phần trong cơ cấu tổ chức của nguồn vốn .

Trong đó :

 •  là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
 •  là chi phí sử dụng vốn vay trước thuế
 •  là giá thị trường của vốn chủ sở hữu và vốn vay

Ở đây quan tâm nên sử dụng giá thị trường ( market value ), không nên sử dụng giá sổ sách ( book value ) của những nguồn vốn vì book value là tài liệu quá khứ nên sẽ không phản ánh đúng thực tiễn ngân sách sử dụng vốn .
WACC càng nhỏ thì NPV càng lớn, do đó giá thị trường càng lớn .

IV. Bài tập áp dụng

Bài 1: When calculating the weighted average cost of capital, which of the following is the preferred method of weighted?

 1. Book value of debt and equity
 2. Average levels of market values of debt and equity (ignoring reserves) over five years
 3. Current market values of debt and equity (ignoring reserves)
 4. Current market values of debt and equity (plus reserves)

Phân tích đề:

Khi tính ngân sách sử dụng vốn theo quy mô WACC, cách nào nên được ưu tiên ?

 1. Giá trị sổ sách của nợ và vốn chủ sở hữu
 2. Trung bình giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu và nợ (bỏ qua vốn dự trữ)
 3. Giá trị thị trường của nợ và vốn chủ sở hữu (bỏ qua vốn dự trữ)
 4. Giá trị thị trường của nợ và vốn chủ sở hữu (cộng thêm vốn dự trữ)

Lời giải: C

Trong công thức WACC, không đề cập đến vốn dự trữ ( reserves ) và như đã quan tâm ở mục III, sử dụng giá trị thị trường. Do đó, C là đáp án đúng .

Bài 2: GG company has a cost of capital of 25%. It has 4 million shares in issue, and has done for many years. Its dividend payments in the year 20X9 to 20Y3 were as follows:

End of year
Dividends
USD ’ 000
20X9
220
20Y0
257
20Y1
310
20Y2
356
20Y3

423

Dividends are expected to continue to grow at the same average rate into the future .
According to the dividend valuation Mã Sản Phẩm, what should be the share price at the start of 20Y4 ?

 1. $0.96
 2. $1.10
 3. $1.47
 4. $1.73

Phân tích đề:

Công ty GG có ngân sách sử dụng vốn là 25 %. Công ty đã phát hành 4 triệu CP. Chi tiết cổ tức từ năm 20X9 đến 20Y3. Cổ tức được mong sẽ tăng ở tỷ suất không đổi trong tương lai .
Theo quy mô dividend valuation Model, giá CP đầu năm 20Y4 là bao nhiêu ?

Lời giải: D

20X9 đến 20Y3 là 4 năm. Tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức :

Như vậy năm 20Y4, 4 triệu CP có giá thị trường là USD 6,920,750. Do đó, giá một CP là :
USD 6,920,750 / 4,000,000 = USD 1.73
Author : Hadtt

admin