Điểm khác nhau cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh so với châu Phi là gì

Điểm khác nhau cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh so với châu Phi là gì

ĐIỂM KHÁC BIỆT CƠ BẢN GIỮA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở KHU VỰC MĨ LA TINH VỚI CHÂU Á LÀ

Sự khác biệt căn bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, khu vực Mĩ La-tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh ở châu Phi là giai cấp vô sản, Mĩ La-tinh là giai cấp tư sản dân tộc.

C. Hình thức đấu tranh ở Châu Phi chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang, Mĩ La-tinh là đấu tranh chính trị.

D. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ La-tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.

Hướng dẫn

Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi: đấu tranh chống chế độ thực dân cũ.
Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh: đấu tranh chống chế độ thực dân mới.
Đáp án cần chọn là: A

Sự khác biệt căn bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi với Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Video liên quan

admin