Đề bài – phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng

Đề bài – phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng

– Nêu cao tinh thần toàn dân đánh giặc, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ,không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc”.

Đề bài

Phân tích tính chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân để phân tích.

Lời giải chi tiết

1. Tính chính nghĩa:

– Nêu rõ mục đích của cuộc kháng chiến là để tiếp tục sự nghiệp cách mạng tháng Tám, đánh đổ thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc.

2. Tính nhân dân:

– Khẳng định cuộc kháng chiến của ta là chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa. Vì thế, cuộc kháng chiến của ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới.

– Nêu cao tinh thần toàn dân đánh giặc, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ,không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc”.

Video liên quan

admin