Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5

Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5

có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho cả 2 và 5

Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là 0 nên khoảng cách các số chia hết cho 2 và 5là:10

Số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 2 và 5 là:100

Số lớnnhất có 3 chữ số chia hết cho 2 và 5 là:990

Có số số có 3 chữ số chia hết cho 2 và 5 là: (990-100):10+1=90(số)

Đ/s: 90 số

90 so do

số cuối chia hết cho 5 là 995 số đầu là 100 và khoảng cách là 5

có tất cả các số chia hết cho 5 l

<995-100>:5+1=180 <số>

tích nha

yes 90 số đó k nha

có tất cả 10 số

số tự nhiên có ba chữ số không chia hết cho 2 và cho 5 thì tận cùng phải là 1,3,7,9

trả lời:9*10*4=360 so

vậy có 360 số thỏa mãn đề bài

K MIK NHA M.N

Các số chia hết cho 2 và 5 thì tận cùng là 0

Ta có dãy số : 100,110,120,…………………..,990

Số các số thỏa mãn đề bài là : ( 990 – 100 ) : 10 + 1 = 90 ( số )

Đ/S : 90 số

thế còn 2 chữ số

bn ơi,bài trên là toán lớp 5 mà

nhớ k mk nha = 90 đó

360 nha

90 nha khong phai 360 dau

hình như 90 số đó

khó quá

mày ngu thế

có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 2

có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 5

có tất cả bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số chia hết cho 5

Được cập nhật 4 tháng 2 2017 lúc 22:32

Ta có dãy số có số có 2 chữ số chia hết cho 2 là:

10;12;14;16;…;96;98

Vậy có tất cả số số có 2 chữ số chia hết cho 2 là:

(98-10):2+1= 45 ( so )

Ta có dãy số có số có 3 chữ số chia hết cho 5 là:

100;105;110;115;…;990;995

Vậy có tất cả số số có 3 chữ số chia hết cho 5 là:

(995-100):5+1= 180(so)

Ta có dãy số có số lẻ có có 2 chữ số chia hết cho 5 là:

15;25;35;…;95

Vậy có tất cả số số lẻ có 2 chữ số chia hết cho 5 là:

(95-15):10+1=9 (so)

k mk nha bn

a) 45 số

b) 180 số

c) 90 số

a) 45 số

b) 180 số

c) 90 số

có tát cả bao nhiêu số có 3 chữ số có chứa chữ số 5

có tât cả bao nhiieeu số có 3 chữ số 0 chia hết cho 2 và 3

có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chứa chữ số1

Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho cả 3 và 5

6 số

6 chữ số: 15,30, 45, 60, 75, 90

Có 6 số

admin