Chiếc Đèn Ông Sao – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Chiếc Đèn Ông Sao – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Chiếc Đèn Ông Sao:

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu 

Sol mi sol do2 do2 re2 mi2 re2 do2 sol

Cán đây rất dài cán cao quá đầu. 

Do2 la do2 sol la sol mi sol re

Em cầm đèn sao em hát vang vang.

Sol mi sol do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan ! 

Do2 re2 mi2 re2 do2 sol mi la sol do2 do2

Đoạn Kết:

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! 

Do2 mi2 mi2 do2 do2 do2 mi2 mi2

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Re2 mi2 re2 do2 re2 mi2 re2 re2 do2 sol

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh

Mi sol sol sol sol mi la la

Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi !

Mi2 re2 re2 do2 sol mi sol re2 do2 do2!

admin