Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án
Câu 9. Nhận định nào dưới đây là sai?

A. Mức sản lượng tối ưu xã hội là mức sản xuất không gây ô nhiễm

B. Khi xuất hiện ngoại ứng tích cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng thấp hơn mức sản lượng tối ưu xã hội

C. HHCC thuần tuý là một dạng đặc biệt của ngoại ứng tích cực

Câu 10. NSNN là công cụ:

A. Phân bổ gián tiếp nguồn tài chính quốc gia

B. Phân bổ trực tiếp nguồn tài chính quốc gia

C. Cả A và B

Câu 13. Năm ngân sách là quá trình:

A. Thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước

B. Lập và thực hiện ngân sách Nhà nước

C. Lập, thực hiện và quyết toán ngân sách Nhà nước

D. Không có đáp án đúng

Câu 17. Phí là khoản thu:

A. Nhằm bù đắp một phần chi phí Nhà nước bỏ ra

B. Chỉ áp dụng với những người được hưởng lợi ích

C. Cả A và B

Câu 29. Khu vực tư…

A. không cần quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa công

B. có thể cung cấp hàng hóa công.

C. chỉ cần nộp thuế và không cần tham gia hoạt động xã hội.

D. phải tham gia mọi hoạt động xã hội

Câu 41. Nhà nước phúc lợi là nhà nước:

A. Luôn chăm lo phúc lợi của công chức, viên chức

B. Hướng đến giảm nghèo, giảm bất ổn kinh tế và giảm bất bình đẳng.

C. Hướng đến giảm cạnh tranh và độc quyền.

D. Vì người nghèo.

Câu 42. Độ lớn của rủi ro tài khóa được đo bằng…

A. tích số giữa xác suất xảy ra sự cố với mức tổn thất

B. tích số giữa xác suất xảy ra sự cố với biên độ dao động của kết quả

C. tổng số giữa xác suất xảy ra sự cố với mức tổn thất

D. tổng số giữa xác suất xảy ra sự cố với biên độ dao động của kết quả

Câu 43. “Nhóm dễ bị thương tổn” gồm:

A. Người có tâm lý bi quan.

B. Người có trình độ văn hóa thấp.

C. Người thu nhập thấp, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, người đơn thân nuôi con nhỏ, người khuyết tật, người thất nghiệp.

D. Người hay thay đổi việc làm.

Câu 44. Hệ thống luật pháp là…

A. một điển hình về hàng hóa công thuần túy

B. một hàng hóa công địa phương

C. một hàng hóa công có thể do tư nhân cung cấp

D. một hàng hóa công dành riêng cho khu vực tư

Câu 45. Thư viện quốc gia là…

A. một hàng hóa công địa phương

B. một hàng hóa công có thể do tư nhân cung cấp

C. một điển hình về hàng hóa công không thuần túy

D. một hàng hóa công dành riêng cho khu vực tư

Câu 46. Ở Việt Nam…

A. Bộ Tài chính nằm trong Tổng Cục Thuế.

B. Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế là hai cơ quan độc lập.

C. Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế là hai cơ quan trực thuộc Chính phủ.

D. Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Câu 49. Thất bại của chính phủ được hiểu là:

A. Trạng thái chính phủ đưa ra quá nhiều chương trình mục tiêu cùng một lúc.

B. Trạng thái chính phủ không hoàn thành chương trình mục tiêu đã định.

C. Trạng thái bộ máy chính phủ cồng kềnh.

D. Trạng thái chính phủ có biểu hiện tham nhũng.

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công có đáp án – phần 6
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1
C
Câu 26
A
Câu 2
D
Câu 27
B
Câu 3
D
Câu 28
A
Câu 4
C
Câu 29
B
Câu 5
D
Câu 30
D
Câu 6
A
Câu 31
B
Câu 7
A
Câu 32
A
Câu 8
C
Câu 33
B
Câu 9
A
Câu 34
C
Câu 10
C
Câu 35
A
Câu 11
D
Câu 36
B
Câu 12
B
Câu 37
C
Câu 13
C
Câu 38
A
Câu 14
C
Câu 39
C
Câu 15
D
Câu 40
C
Câu 16
A
Câu 41
B
Câu 17
C
Câu 42
A
Câu 18
C
Câu 43
C
Câu 19
B
Câu 44
A
Câu 20
B
Câu 45
C
Câu 21
A
Câu 46
D
Câu 22
D
Câu 47
A
Câu 23
D
Câu 48
A
Câu 24
B
Câu 49
B
Câu 25
D
Câu 50
C

Lựu (Tổng hợp)

admin