Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol

Cách Tìm tọa độ giao điểm của 2 parabol

Đáp án:

$A(1;2)$ và $B(dfrac{1}{2};dfrac{1}{2})$

Giải thích các bước giải:

$(P) y=2x^2$

$(d ) y = 3x -1$

Phương trình hoành độ giao điểm của $( P)$ và $(d)$ là:

$2x^2=3x-1$

$2x^2-3x+1=0$

$Δ = (-3)² – 4.2.1 = 1 > 0$

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt

$x_{1}=dfrac{3+sqrt[]{1} }{2.2} = 1$

$x_{2} =dfrac{3-sqrt[]{1}}{2.2} =dfrac{1}{2}$

$y_{1} = 3.1-1=2$

$y_{2} = 3.dfrac{1}{2} -1= dfrac{1}{2}$

Vậy $(d)$ cắt $(P)$ tại 2 điểm là $A(1;2)$ và $B(dfrac{1}{2};dfrac{1}{2})$.

Video liên quan

admin