Cách tạo dropdown chứa công thức trong bảng Excel

Cách tạo dropdown chứa công thức trong bảng Excel, các công thức trong dropdown: sum, min, max, average, standard deviation, … More Functions …
▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

admin