but at what cost là gì

but at what cost là gì

but at what cost có nghĩa là

một suy nghĩ tâm lý sâu sắc rằng người ta nghĩ về khi họ thắng mà không có bất kỳ nỗ lực hoặc trong một tình huống khácvụng về.Điều này cũng có thể gây ra một số cảm xúc cảm xúc.

ví dụ

guy 1: * giết chết đồng đội của tôi về tai nạntôi thắng … *
Guy 1: Tôi đã thắng …… Nhưng với chi phí gì?

admin