Bài tập kế toán tài chính 3 Chương đầu tư tài chính

Bài tập kế toán tài chính 3 Chương đầu tư tài chính

Bài tập kế toán các khoản đầu tư tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (504.24 KB, 8 trang )

Trần Ngọc Thiện  TCDN 07  K32 http://www.nhomsfr.com
Email: [email protected]
CHƯƠNG 4  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH

Bài 4.1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
Số dư ngày 30/11/N:
TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212:
15.000.000đ  10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi
suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).
TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)
Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ:
1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12

tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.
2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000đ thời hạn 12
tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.
3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc 10.000.000đ với giá bán
12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 50.000đ.
4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền
gửi ở ngân hàng.
5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng,
với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn.
6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh
nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài giải

1. Ngày 01/12

Nợ TK 121: 5.000.000
Có TK 112: 5.000.000

Trần Ngọc Thiện  TCDN 07  K32 http://www.nhomsfr.com
Email: [email protected]
2. Ngày 02/12

Nợ TK 121: 10.000.000
Có TK 111: 9.000.000
Có TK 3387: 1.000.000

Cuối tháng kết chuyển:
Nợ TK 3387:
1.000.000
12

Có TK 515:
1.000.000
12

3. Ngày 22/12

Nợ TK 112: 12.000.000
Có TK 121: 10.000.000
Có TK 515: 2.000.000

Nợ TK 635: 50.000
Có TK 111: 50.000

4. Ngày 30/12

Nợ TK 112: 112.500
Có TK 515: 112.500

5. Ngày 30/12

Nợ TK 1288: 5.000.000
Có TK 112: 5.000.000

6. Ngày 31/12

Nợ TK 129: 200.000 = 1.000.000  800.000
Có TK 635: 200.000

Trần Ngọc Thiện  TCDN 07  K32 http://www.nhomsfr.com
Email: [email protected]

Bài 4.2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau:
1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số cổ phiếu này có
mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết
tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).
2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty
A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ quyền biểu quyết
tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).
3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ lệ góp vốn là 40%, bằng:
4. 1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến thời điểm góp vốn là
10.000.000đ, vốn góp được tính 88.000.000đ.
5. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá gốc là 150.000.000đ và được tính vốn góp là
155.000.000đ.

6. Chi phí vận chuyển tài sản góp vốn công ty A chịu, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là
110.000đ (gồm VAT 10%).
7. Chuyển khoản mua 5.000 cổ phiếu thường, có mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu với giá
chuyển nhượng 120.000đ/cổ phếu của công ty CP BT, tỷ lệ quyền biểu quyết là 12%.
Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 1.000.000đ.
8. Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền
hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc
số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết
giảm từ 25% xuống 18%).
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).

Bài giải

1.
Nợ TK 221: 1.503.000.000
Có TK 112: 1.500.000.000
Có TK 111: 3.000.000

2.
Nợ TK 221: 50.000.000
Có TK 515: 50.000.000

Trần Ngọc Thiện  TCDN 07  K32 http://www.nhomsfr.com
Email: [email protected]
3.
Nợ TK 223: 88.000.000
Nợ TK 811: 2.000.000
Nợ TK 214: 10.000.000
Có TK 211: 100.000.000

Nợ TK 223: 155.000.000
Có TK 156: 150.000.000
Có TK 711: 5.000.000

Nợ TK 635: 100.000
Nợ TK 133: 10.000
Có TK 141: 110.000

4.
Nợ TK 228: 601.000.000 = 120.000 x 5.000 + 1.000.000
Có TK 112: 600.000.000

Có TK 111: 1.000.000

5.
Nợ TK 331: 138.000.000
Nợ TK 635: 2.000.000
Có TK 223: 140.000.000

Nợ TK 228: 360.000.000
Có TK 223: 360.000.000

TK 221
X

(112, 111) 1.503.000.000
(515) 50.000.000
X

TK 223
X

(211) 88.000.000 140.000.000 (331, 635)
(156, 711) 155.000.000 360.000.000 (228)
X

Trần Ngọc Thiện  TCDN 07  K32 http://www.nhomsfr.com
Email: [email protected]
TK 228
X

(112, 111) 601.000.000
(223) 360.000.000

X

admin