Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài 73 SGK Toán 9 tập 1

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài 73 SGK Toán 9 tập 1

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 73 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức Toán 9 ôn tập chương 1 Căn bậc hai, căn bậc ba đã được học trên lớp

Đề bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (sqrt { – 9{rm{a}}}  – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}}) tại (a = – 9)

b) (displaystyle 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4}) tại (m = 1,5)

c) (sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}}  – 4{rm{a}}) tại (a = sqrt 2)

d) (4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} + 6{rm{x}} + 1} ) tại  (x= – sqrt 3)

» Bài tập trước: Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng công thức: (sqrt {{A^2}}  = left| A right|)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

(eqalign{ & sqrt { – 9{rm{a}}} – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}} cr & = sqrt {{3^2}.left( { – a} right)} – sqrt {{{left( {3 + 2a} right)}^2}} cr & = 3sqrt { – a} – left| {3 + 2a} right|cr&text{Thay a = – 9 ta được} cr &  3sqrt 9 – left| {3 + 2.left( { – 9} right)} right| cr & = 3.3 – 15 = – 6 cr} )

                 

b)  Điều kiện (mne 2)

(eqalign{ & 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4} cr & = 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{{left( {m – 2} right)}^2}} cr & = 1 + {{3mleft| {m – 2} right|} over {m – 2}} cr} )                                                            

(= left{ matrix{ 1 + 3mleft( {với,, m – 2  >  0} right) hfill cr 1 – 3mleft( {với ,,m – 2

(= left{ matrix{ 1 + 3mleft( {với,, m> 2} right) hfill cr 1 – 3mleft( {với ,,m

(m = 1,5

Vậy giá trị biểu thức tại (m = 1,5) là (1 – 3m = 1 – 3.1,5 = -3,5)

c)

(eqalign{ & sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}sqrt {{{left( {1 – 5{rm{a}}} right)}^2}} – 4{rm{a}} cr & {rm{ = }}left| {1 – 5{rm{a}}} right| – 4{rm{a}} cr & = left{ matrix{ 1 – 5{rm{a}} – 4{rm{a}}left( {với,, 1 – 5{rm{a}} ge 0} right) hfill cr 5{rm{a}} – 1 – 4{rm{a}}left( {với,, 1 – 5{rm{a}} {displaystyle 1 over displaystyle 5}} right) hfill cr} right. cr} )

Vì (displaystyle a= sqrt 2  > {1 over 5})

Vậy giá trị của biểu thức tại (a=sqrt 2) là (a – 1 = sqrt 2  – 1)

d)

(eqalign{ & 4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} + 6{rm{x}} + 1} cr & = 4{rm{x}} – sqrt {{{left( {3{rm{x}} + 1} right)}^2}} cr & = 4{rm{x}} – left| {3{rm{x}} + 1} right| cr & = left{ matrix{ 4{rm{x – }}left( {3{rm{x}} + 1} right)left( {với: 3{rm{x}} + 1 ge 0} right) hfill cr 4{rm{x}} + left( {3{rm{x}} + 1} right)left( {với: 3{rm{x}} + 1

Vì (displaystyle x=- sqrt 3  

Giá trị của biểu thức tại (x=- sqrt 3) là (7.( – sqrt 3 ) + 1 =  – 7sqrt 3  + 1)

» Bài tập tiếp theo: Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 73 trang 40 SGK Toán 9 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

admin