aa*aa f1 có bao nhiêu kiểu hình bao nhiêu kiểu hình

aa*aa f1 có bao nhiêu kiểu hình bao nhiêu kiểu hình

Để F1 chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình, có bao nhiêu phép lai trong số các phép lai dưới đây đúng? Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn không hoàn toàn.

(1) AA x AA. (2) AA x Aa (3) AA x aa (4) aa x aa

(5) Aa x Aa. (6) Aa x aa.

C. 3

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Video liên quan

admin