502 kg bằng bao nhiêu tấn

502 kg bằng bao nhiêu tấn

502kg=   tấn

2.5 tấn=   kg

2.1kg=   tấn

Được cập nhật 2 tháng 11 2017 lúc 22:09

502kg = 0.502  tấn

2.5 tấn =  2500  kg

2.1kg =  0.021 tấn

502kg = 0.502 tấn2.5 tấn = 2500 kg2.1kg = 0.021 tấn

502kg=0.502tấn

2.5 tấn =2500kg

2.1kg=0.0021tấn

p/s tham khảo nha

Viếtsố thập phân

502kg=…..tấn

21kg=……..tấn

502kg= 0,502 tấn

21kg=0,021tấn

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo là tấnĐơn vị đo là ki-lô-gam3,2 tấn3200kg502kg2,5 tấn21kg Đơn vị đo là tấn Đơn vị đo là ki-lô-gam 3,2 tấn 3200kg 0,502 tấn 502kg 2,5 tấn 2500kg0,021 tấn 21

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo là tấnĐơn vị đo là ki-lô-gam3,2 tấn3200kg502kg2,5 tấn21kgĐơn vị đo là tấnĐơn vị đo là ki-lô-gam3,2 tấn3200kg0,502 tấn502kg2,5 tấn2500kg0,021 tấn21kg

Viết số hoặc số thập phânthích hợp vào chỗ chấm:

502kg = … tấn ;

2,5 tấn = …. kg ;

21kg = ….tấn ;

Cảm ơn nhé

Được cập nhật 2 tháng 11 2016 lúc 22:14

502kg= 0,502 tấn

2,5 tấn= 2500 kg

21 kg= 0,021 tấn

tk đi mình trả lời rồi đó đúng đấy

Viết số hoặc số thập phânthích hợp vào chỗ chấm:

502kg = 0,502tấn ;

2,5 tấn =2500 kg;

21kg=0,021 tấn

Cảm ơn nhé

502 kg = 0,502 Tan

2,5 tan = 2500 kg

21 kg = 0,021 tan

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

c. 1 tấn = . tạ  4 tấn = .tạ

10 tạ = . tấn  9 tấn = . tạ

1 tấn = .kg  7 tấn = .kg

1000kg = . tấn  3 tấn 50kg = .kg

Được cập nhật 19 tháng 1 lúc 20:48

c. 1 tấn = 10 tạ  4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn  9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg  7 tấn = 7000kg

1000kg = 1 tấn  3 tấn 50kg = 3050kg

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 tấn = ….tạ

3 tấn = …tạ

10 tạ = …tấn

8 tấn = ….tạ

1 tấn = …kg

5 tấn = ….kg

1000kg= ….tấn

2 tấn85kg = …kg

Được cập nhật 17 tháng 4 lúc 15:55

= 10 tạ

= 30 tạ

= 1 tấn

= 80 tạ

= 1000 kg

= 5000 kg

= 1 tấn

= 2085 kg

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

c) 1 tấn = … kg;  4 tấn = … kg;  2 tấn 800 kg = … kg;

1 tấn = … tạ;  7000 kg = … tấn;  12 000 kg = … tấn;

3 tấn 90 kg = … kg;

Giải bài 2 trang 178 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

tấn = … kg   6000 kg = … tạ

Được cập nhật 8 tháng 4 lúc 19:19

c) 1 tấn = 1000 kg;  4 tấn = 4000 kg;  2 tấn 800 kg = 28000 kg;

1 tấn = 10 tạ;  7000 kg = 7 tấn;  12 000 kg = 12 tấn;

3 tấn 90 kg = 3090 kg;

Giải bài 2 trang 178 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

tấn = 750 kg  6000 kg = 60 tạ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

c) 1000kg = . tấn

7000kg = . tấn

11000kg = . tấn

10 tạ = . tấn

20 tạ = . tấn

240 tạ = . tấn

c) 1000kg = 1 tấn

7000kg = 7 tấn

11000kg = 11 tấn

10 tạ = 1 tấn

20 tạ = 2 tấn

240 tạ = 24 tấn

4 tấn 503 kg=…..tấn

2 tấn 73 kg=…..tấn

2 tấn 5 kg=…..tấn

600kg=……tấn

4 tấn 503 kg=4,503tấn

2 tấn 73 kg=2,073tấn

2 tấn 5 kg=2,005tấn

600kg=0,6tấn

admin