2 ngày 6 giờ bao nhiêu giờ

2 ngày 6 giờ bao nhiêu giờ

viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

4 ngày 6 giờ =…ngày          54 giờ =…ngày

12 năm 6 tháng =…năm        27 tháng =…năm

5 giưof 12 phút =…giờ         144 phút =…giờ

15 phút 15 giây =…phút        36 phút =…giờ

4 giờ 90 giây =…giờ          3960 giây =…giờ

2 giờ 12 phút =…giờ          3 phút 24 giây =…phút

4 ngày 6 giờ = 4,25 ngày

12 năm 6 tháng = 12,5 năm

5 giờ 12 phút = 5,2 giờ

15 phút 15 giây = 15,25 phúy

4 giờ 90 giây = 5,5 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

54 giờ = 2,25 ngày

27 tháng = 2,25 tháng

144 phút = 2,4 giờ

36 phút = 0,6 giờ

3960 giây = 1,1 giờ

3 phút 24 giây = 3,4 phút

giúp mình với

4.25                          2.25

12.5                          2.25

5.2                           2.4

12.25                         0.6

4.025                        1.1

2.2                          3.4

4 ngày 6 giờ = 4,25ngày

12 năm 6 tháng =12,5 năm

5 giờ 12 phút =5,2 giờ

15 phút 15 giây =15,25 phút

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

54 giờ =2,25 ngày

27 tháng =2,5 năm

144 phút =2,4 giờ

36 phút =0,6 giờ

3 phút 24 giây =3,4 phút

5 ngày

4,25                         2,25

12,5                         2,25

5,2                          2,4

15,25                         0,6

4,025                         1,1

2,2                          3,4

viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

4 ngày 6 giờ =…ngày          54 giờ =…ngày

12 năm 6 tháng =…năm       27 tháng =…năm

5 giưof 12 phút =…giờ        144 phút =…giờ

15 phút 15 giây =…phút        36 phút =…giờ

4 giờ90 giây =…giờ         3960 giây =…giờ

2 giờ 12 phút =…giờ          3 phút 24 giây =…phút

giúp mình với !~~~~~~

Được cập nhật 7 tháng 3 2017 lúc 23:55

4 ngày 6 giờ =4,25ngày          54 giờ =2.25ngày

12 năm 6 tháng =12,5năm       27 tháng =2.25năm

5 giưof 12 phút =5,2giờ        144 phút =2,4giờ

15 phút 15 giây =15,25phút        36 phút =0,6giờ

4 giờ90 giây =5,5giờ         3960 giây =1,1giờ

2 giờ 12 phút =2,2giờ          3 phút 24 giây =.3.4phút

k nhé

minh tra loi cho ban o duoi roi nho k nhe

viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

4 ngày 6 giờ =…ngày          54 giờ =…ngày

12 năm 6 tháng =…năm       27 tháng =…năm

5 giưof 12 phút =…giờ        144 phút =…giờ

15 phút 15 giây =…phút        36 phút =…giờ

4 giờ90 giây =…giờ         3960 giây =…giờ

2 giờ 12 phút =…giờ          3 phút 24 giây =…phút

Được cập nhật 7 tháng 3 2017 lúc 23:58

4 ngày 6 giờ = 4,25 ngày

12 năm 6 tháng = 12,5 năm

5 giờ 12 phút = 5,2 giờ

15 phút 15 giây = 15,4 phút

4 giờ 90 phút= 5,5 giờ (Bạn có nhầm lẫn về đơn vị giây không?^^)

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

4 ngày 6 giờ = 4,25 ngày                 54 giờ = 2,25 ngày

12 năm 6 tháng = 12,25 năm              27 tháng 1,125 năm

5 giờ 12 phút = 5,2 giờ                  144 phút = 2,4 giờ

15 phút 15 giây = 15,25 phút               36 phút = 0,6 giờ

4 giờ 90 giây = 5,5 giờ                   3960 giây = 66 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ                   3 phút 24 giây = 3,4 phút

4 ngày 6 giờ = 4,25 ngày 54 giờ = 2,25 ngày

12 năm 6 tháng = 12,5 năm 27 tháng = 2,25 năm

5 giờ 12 phút = 5,2 giờ 144 phút = 2,4 giờ

15 phút 15 giây = 15,25 phút 36 phút = 0,6 giờ

4 giờ 90 phút = 5,5 giờ 3960 giây = 1,1 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ 3 phút 24 giây = 3,4 phút

admin